CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat o kategoriji hotela

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Cilj: Osiguravanje bezbedne usluge hotela i restorana u cilju zaštite javnog zdravlja.

Opis: Prijave za hotele se podnose pri arhivi Odseka za industriju, odnosno pri Odeljenju za turizam, gde se slucaj prima i šalje predsedniku Komisije za klasifikaciju i kategorizaciju. Komisija za klasifikaciju i kategorizaciju pregleda dokumentaciju podnosilaca prijave, nakon cega je Komisija u obavezi da poseti lica koja su ispunila kriterijume odgovarajuce dokumentacije. Na osnovu uputstva za procenu, koje je deo AI, vrši se procena hotela. Nakon procene Komisije, Komisija donosi odluku koja se tice kategorisanih objekata, odreduujuci dodeljenu kategoriju. Ministar, na osnovu ove odluke, potpisuje sertifikat o kategorizaciji. Nakon potpisa ministra, hotle se smatra kategorisanim.

Pranvi osnov

 • ZAKON Br. 04/L-176 O TURIZMU
 • Administrativno uputstvo (MTI) br. 19/2013 o regulisanju rada na razvoju sistema procene smeštajnih kapaciteta Clan 6

Punovaznost dozvola: Sertifikat važi 4 godine

Antihemiski organ: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Rok zalbe: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Potrebne informacije

 • Naziv ugostiteljskog objekta/hotela
 • Prijava
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Pecat i potpis hotela/ugostiteljskog objekta
 • Zahtev za klasifikaciju i kategorizaciju hotela/ugostiteljskih objekata (Formular 1);
 • Uverenje o klasifikaciji (Formular 2)
 • Potvrda (Formular 3)
 • Sistem procene osnovnih elemenata kategorizacije hotela zasnovan na bodovima
 • Tabela klasifikacije i kategorizacije;
 • Uputstva o sprovodenju u delo ove Direktive o klasifikaciji i kategorizaciji prenocišta.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Prijavni formular Br. 1 (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Interni hotelski statut (Originalna)
 • Dokaz od osiguravajuce kompanije koja pokriva klijente i vlasnika. (Kopija)
 • Kopija identifikacije vlasnika (Overena kopija)
 • Lika, pamfleti ili CD koji prikazuje kako izgleda hotel (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena