CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za tecne naftne derivate

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Cilj: Svrha ove pprocedure je procena tehnicke i profesionalne nadležnosti tela za ocenu usaglašenosti koja vrše inspekciju i ispitivanje tecnih naftnih goriva namijenjenih plasiranju na tržište Kosova.

Opis: Nakon javne objave Ministrastva za Trgovinu i Industriju, stranka može dobiti prijavni formular od Odeljenja za industriju, zajedno sa nalogom za placanje takse, a u skladu sa Administrativnim uputstvom. Kompletan podnesak, zajedno sa ispunjenim formularom i propratnom dokumentacijom, stranka može podneti arhivi Ministrastva za Trgovinu i Industriju. Na slucaju podnosioca prijave dalje radi Odeljenje za industriju, a to odeljenje ga dalje prosleduje odgovarajucoj komisiji. Komisija pregleda dokumentaciju, predsednik komisije priprema izveštaj, ukljucujuci preporuke, koji onda potpisuju svi clanovi komisije. Izveštaj se prosleduje, zajedno sa pecatom, Ministru. Ukoliko postoji odluka da se odobri ovlašcenje, onda mora biti pripremljena odluka o ovlašcenju. Stranka ce biti obaveštena, a onda ce od nje biti zahtevano da potpiše Izjavu o poverljivosti, da plati takse u skladu sa Administrativnim uputstvom i dostavlja joj se ovlašcenje za radove. Ovlašcenje ce imati rok trajanja od jedne godine. Podnosilac prijave, tj. privredni subjekt koji radi pod ovlašcenjem, je u obavezi da podnese zahtev za produženje ovlašcenja 30 dana pre isteka.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Opšti podaci o podnosiocu prijave, naziv preduzeća
 • Adresa sedišta i poslovnice, br. telefona, adresa elektronske pošte
 • Podnosilac prijave
 • Opseg i obim rada koji se tiče procene usaglašenosti za koji se traži odobrenje
 • Kadrovski kapaciteti
 • Tehnički kapaciteti
 • Beleške koje potvrduju podatke u zahtevu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za ovlašcenje organa za procenu usaglašenosti (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Kopija)
 • Uverenje o akreditaciji (Overena kopija)
 • Bankarska garancija (Originalna)
 • Administrativne poreske uplatnice (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1. Prijavna taksa 50 evra. 2. Placanje za dobijanje ovlašcenja 100 evra, Bankarski transfer 1000400070002411

Forma nije pronadjena