CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Opis: Formulari i aplikimit gjendet on-line në faqen zyrtare tue Agjencisë për Regjistrimin e Bizenseve të Kosovës (ARBK). Pasi formulari i aplikimit plotësohet, aplikanti (ose personi i autorizuar për regjistrim) paraqet formularin e aplikimit personalisht, në çdo qendër shërbimi të ARBK-së. Formulari kontrollohet nga zyrtari pranues, lënda protokolohet, procesohet nga zyrtarët për procesim të dhënave, bëhet aprovimi i lëndës nga zyrtarët aprovues dhe lëshohet Certifikata e Biznesit me numër të biznesit dhe me numër fiskal.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Pa afat

Antihemiski organ: Agjencia e Rregjistrimit të Biznesit

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Numri i fletëparaqitjes
 • Emri i Biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Telefoni, E-maili
 • Aktiviteti të cilin e ushtron subjekti
 • Të dhënat e pronarit, agjentit të regjistruar
 • Të dhënat e Aplikuesit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

 • Plotësimi I formularit B (Origjinal)
 • Dokument identifikimi ( letërnjoftim ose pasaportë) (Kopje)
 • Pëlqimin e Agjentit të regjistruar në bazë të nenit 27.1 te Ligjit me Nr.02/123 (Origjinal)
 • Marrëveshjen në bazë të nenit 29 të Ligjit Nr.02/L-123 (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPa pagesë

Preuzmi Formular