CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Opis: Prijavni formulari su dostupni na internetu na zvanicnoj stranici Agencije. Nakon popunjavanja formulara, podnosilac prijave (ili lice koje ima ovlašcenje da izvrši registraciju) licno podnosi prijavni formular pri bilo kom servisnom centru KBRA. Formular ce pregledati službenik koji vrši prijem. Slucaj ce dobiti zvanican štambilj i bice napisan datum prijema. Na njemu rade službenici za slucaj, a slucaj odobravaju službenici za odobravanje. Poslovni sertifikat se izdaje, a na kome su napisani poslovni i fiskalni brojevi.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema granice

Antihemiski organ: Agencija za registrovanje biynisa

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Broj prijave
 • Uverenje o registraciji preduzeća
 • Adresa preduzeća
 • Telefon, adresa elektronske pošte
 • Aktivnost koju lice obavlja
 • Podaci o vlasniku i registrovanom agentu
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

 • Ispunjavanje formulara B (Originalna)
 • Lični dokument (lična karta ili pasoš) (Overena kopija)
 • Saglasnost registrovanog agenta u skladu sa Članom 27.1 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
 • Sporazum na osnovu Člana 29 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata

Forma nije pronadjena