CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Regjistrimi në regjistrin e përfaqësuesve të autorizuar

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia e Pronësisë Industriale

Cilj: Regjistrimi i përfaqësuesve të autorizuar, kushtet për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit në fushën e pronësisë industriale.

Opis: Procedura për regjistrim në Regjistër fillon me paraqitjen e aplikacionit. Vlerësimin e kërkesave për regjistrim në regjistrin e zyrës e bënë komisioni i cili formohet nga Ministri/ja e MTI-së me vendim. Komisioni shqyrton dhe nxjerr vendim përkatës lidhur me kërkesën për regjistrim në Regjistër. Nëse kërkesa për regjistrim i plotëson kushtet e parapara për regjistrim, Zyra në bazë të vendimit të komisionit lëshon vendim dhe certifikatë për regjistrimin e aplikuesit në regjistër.

Pranvi osnov

 • LIGJI NR. 04/L-029 PËR PATENTA
 • Udhëzimi Administrativ nr. 08/2013 për Përfaqësues të Autorizuar në Fushën e Pronësisë Industriale Neni 5,6, 8, 9

Punovaznost dozvola: 1 vit me mundësi vazhdimi

Antihemiski organ: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Të dhënat në lidhje me aplikuesin
 • Të dhënat në lidhje me pagesën për paraqitjen e kërkesës për regjistrim
 • Të dhënat në lidhje me përgatitjen profesionale
 • Të dhënat në lidhje me shtetësinë
 • Të dhënat në lidhje me regjistrim e biznesit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa për regjistrim në regjistër (Origjinal)
 • Diploma (Kopje)
 • Certifikata e biznesit (Kopje)
 • Dokument mbi vërtetimin e shtetësisë (Kopje)
 • Pagesa për paraqitjen e kërkesës (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPagesa për paraqitjen e kërkesës për përfaqësues 20 €; Tarifa për regjistrim në Regjistër të përfaqësuesve (Regjistrimi i parë) 200 € - (Për vazhdimin e regjistrimit tarifa është 200 €)Transfer bankar 1000400070002410

Forma nije pronadjena