CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Opis: Formulari i aplikimit mund të gjendet on-line në faqen zyrtare të Agjencisë Për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës (ARBK). Pasi formulari i aplikimit plotësohet, aplikanti(ose personi i autorizuar për regjistrim) paraqet formularin e aplikimit personalisht, në çdo qendër shërbimi të ARBK-së. Formulari kontrolohet nga zyrtari pranues, lënda protokolohet, procesohet nga zyrtarët për procesim të dhënave , bëhet aprovimi i lëndës nga zyrtarët aprovues dhe lëshohet Certifikata e Biznesit me numër të biznesit dhe me numër fiskal.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Pa afat

Antihemiski organ: Agjencia e Rregjistrimit të Biznesit

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Numri i fletëparaqitjes
  • Emri i Biznesit
  • Adresa e biznesit
  • Telefoni, E-maili
  • Aktiviteti të cilin e ushtron subjekti
  • Të dhënat e pronarit, agjentit të regjistruar
  • Të dhënat e Aplikuesit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Plotësimi i formularit B (Origjinal)
  • Dokument Identifikimi Letërnjoftimin ose Pasaportën (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPa pagesë

Preuzmi Formular