CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Regjistrimi i patentës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia e Pronësisë Industriale

Cilj: Regjisrimi i patentave - shpikjeve. E drejta eksluzive e përdorimit dhe shitjes të cilën ua garanton regjistrimi i patentës pronarit të patentës.

Opis: Kërkesa për regjistrimin e patentës realizohet me paraqitjen e një aplikacioni për regjistrim në Zyren e Pronësise Intelektuale; kryhet ekzaminimi i aplikacionit, i cili përmban përshkrimin, kërkesat patentore dhe vizatimet e shpikjes së pretenduar. Kryhen procedurat administrative në lidhje me lëshimin e vendimit për regjistrimin e patentes, dhe leshimin e certifikates, apo refuzimin e aplikacionit për patentë nga Zyra.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 20 vite

Antihemiski organ: Agjencioni i Pronësisë Industriale

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri ,mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Emri dhe mbiemri dhe adresa e përfaqesusit të aplikantit (nëse përfaqësuesi i autorizuar aplikon)
  • Numri i telefoni, numri i faksit dhe email adresa e aplikuesit apo përfaqesusit të aplikantit
  • Informata themelore lidhur me propozimin për patentim

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 540

Potrebna dokumentacija

  • Kërkesa për regjistrimin e patentes (Origjinal)
  • Përshkrimi i patentes (Origjinal)
  • Vizatimet e patentës (Origjinal)
  • Tarifa për regjistrimin e patentes (Origjinal)
  • Autorizimi për Përfaqësuesin e Autorizuar (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa40Transfer bankar 1000400070002410

Preuzmi Formular