CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Registrovanje patenta

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Cilj: Registrovanje patenata - izuma Ekskluzivno pravno vlasništva nad patentom u svrhu korišcenja ili prodaje na nacin koji je garantovan u okviru registracije patenta.

Opis: Zahtev za registraciju patenta se podnosi putem ispunjavanja i dostavljanja formulara za registraciju Kancelariji za industrijsku svojinu; obavlja se pregled prijave koja sadrži opis, uslove patenta i nacrte izuma. Administrativne procedure koje se ticu izdavanja odluke o registraciji patenta se sprovode kako bi se registrovao patent i izdala dozvola ili odbacila prijava za sertifikat koji izdaje Kancelarija za patente.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 20 godina

Antihemiski organ: Agencija za Industrijsku Svojinu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Ime, prezime i adresa zastupnika podnosioca prijave (u slučaju ovlašćenog zastupnika)
  • Broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte podnosioca prijave ili zastupnika podnosioca prijave
  • Osnovni podaci koji se tiču predloga za patent

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 540

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za registraciju patenta (Originalna)
  • Opis patenta (Originalna)
  • Skica patenta (Originalna)
  • Taksa registrovanje patenta (Originalna)
  • Ovlašćenje za ovlašćenog zastupnika (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata40Bankarski transfer 1000400070002410

Forma nije pronadjena