CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Imenovanje organa za ocjenu usaglašenosti za verifikaciju pravnih instrumenata za merenje

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je sprovodjenje zakona o metrologiji, tj. odobrenje za vrste legalno kontrolisanih mernih uredjaja, što omogucuje da su kvalitetni merni uredjaji u prometu i da se u isto vreme postiže zaštita potrošaca.

Opis: Stranka podnosi prijavu zajedno sa dokumentacijom za laboratorijsko ovlašcenje u meteorološkoj oblasti u Kosovskoj agenciji za metrologiju. Razmatranje zahteva vrše službenici na terenu iz ove agencije. Posle pregledanja predmeta i ako se ispune uslovi predvideni zakonodavstvom na snazi, tada ministar trgovine i industrije odlucuje o imenovanju tijela za ocjenu uskladenosti zakonskih mjerila.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godina

Antihemiski organ: Agencija za metrologiju

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Naziv i lokacija proizvodaca mernog uređaja
 • Naziv mernog uredaja i zaštitni znak proizvodača mernog uređaja
 • Podaci o svrsi mernog uređaja
 • Podaci o tehničkim i metrološkim karakteristikama
 • Tehnicka dokumentacija mernog uređaja
 • Model mernog uređaja
 • Za merne uređaje koji rade sa integrisanim procesorom, tj. merne uređaje koji se kontrolišu preko personalnog računara je takode neophodan uređaj za ispitivanje i identifikovanje softverskih podataka o neovlašćenom pristupu konfiguracijama softvera.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Uverenje o stručnoj spremi ovlašćenih metrologa (Originalna)
 • Overena fotokopija lične isprave ovlašćenog metrologa ili uverenje o prebivalištu na Kosovu, ukoliko metrolog nije državljanin republike Kosovo (Kopija)
 • Ugovori o radu na najmanje 3 godine za osoblje; (Originalna)
 • Dokaz da se preduzeće ne nalazi u stečajnom postupku. (Originalna)
 • Postupci i dokumentacije za ispitivanje/proveru mernih uređaja na polju autorizacije, odobreno od strane Odeljenja za metrologiju na Kosovu (Overena kopija)
 • Korisnička uputstva, uputstva za održavanje i praćenje stanja opreme za ispitivanje i verifikaciju od strane proizvođača, (Originalna)
 • Zahtevi, izveštaji o ispitivanju, uverenja o verifikaciji, odobreno od strane Odeljenja za metrologiju na Kosovu; (Originalna)
 • Izveštaj o ispitivanju i proveri opreme, uz tehničke podatke i uverenja o kalibraciji za svaki komad opreme/standard ili uverenje o proveri za dodatnu opreme, odnosno uverenja o ispitivanje za referentne materijale; (Originalna)
 • Dokaz od ovlašćenog metrologa da on/a nije osuđivan/a za krivično delo uz zatvorsku kaznu na najmanje 3 meseca za krivično delo sa predumišljajem; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata- Taksa za verifikaciju zakonskih mjernih instrumenata 550 Evra ; - Taksa za tahografe 206 Evra; - Taksa za centre za tehnicku kontrolu vozila 755 Evra; Bankarski transfer 1000400070002410

Forma nije pronadjena