CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobrenje za vrste legalno kontrolisanih mernih uredjaja

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Cilj: Ova procedura se zasniva na medjunarodnim standardima. Cilj je sprecavanje puštanja u promet na tržištu ili korišcenje mernih uredjaja koji nisu legalno kontrolisani.

Opis: Podnosilac prijave podnosi zahtev zajedno sa pratecom dokumentacijom i uzorcima kako bi se dobilo odobrenje za vrste legalno kontrolisanih mernih uredjaja pri Kosovskoj Agenciji za Metrologiju. Zahteve pregledaju terenski radnici agencije. Nakon pregleda citavog slucaja i, ukoliko su ispunjeni svi uslovi u skladu sa primenljivim zakonodavstvom, izvršni direktor Kosovske Agencije za Metrologiju odlucuje o vrsti legalno kontrolisanih mernih uredjaja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 10 godina

Antihemiski organ: Agencija za metrologiju

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca zahteva;
  • Naziv i lokacija proizvođača mernog uređaja
  • Naziv mernog uređaja i zaštitni znak proizvođača mernog uređaja
  • Podaci o svrsi mernog uređaja
  • Podaci o tehničkim i metrološkim karakteristikama mernog uređaja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Tehnička dokumentacija mernog uređaja; (Kopija)
  • Uzorak mernog uređaja (osim mernih uređaja koji su statički konstruisani (ne pokretni) ili zbog dimenzija koje se ne mogu transportovati. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataBroj radnih sati (10 EUR/sat)Bankarski transfer 1000400070002410

Forma nije pronadjena