CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Autorizimi i subjekteve për përgatitjen e mjeteve matëse ligjore për verifikim

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Cilj: Kjo procedurë administrative ka për qëllim kryesor arritjen e standardeve më të larta në fushën e metrologjisë sipas përvojave dhe standardeve ndërkombëtare nga ana e subjekteve, të cilat synojnë të ofrojnë shërbime në verifikimin e cilësive të mjeteve matëse.

Opis: Pala paraqet kërkesen së bashku me dokumentacionin për autorizim laboratore në fushen e metrologjisë, pranë Agjencionit të Metrologjisë së Kosovës. Shqyrtimi i kërkesave bëhet nga zyrtarët e fushave nga ky agjencion. Pasi të jetë shqyrtuar e gjithë lënda dhe nëse janë plotësuar kushtet e parapara me legjislacionin në fuqi atëherë kryeshefi i Agjencionit të Metrologjisë së Kosovës merr vendim për dhënien e autorizimit për laboratore në fushën e metrologjisë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Agjencioni i Metrologjisë

Rok zalbe: 30 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i operatorit
 • Adresa e selisë
 • Telefoni, e-maili
 • Emri dhe mbiemri i përsonit përgjegjës
 • Vula e operatorit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Certifikata e regjistrimit te biznesit (Kopje e vertetuar)
 • Kontratat e punës dhe certifikatat e trajnimit për të punësuarit; (Kopje e vertetuar)
 • Udhëzimet administrative nga fusha e testimit dhe verifikimit të ujëmatësit; (Kopje e vertetuar)
 • Udhëzimet e prodhuesit në lidhje me përdorimin e pajisjeve për testim; (Origjinal)
 • Udhëzimin për mirëmbajtjen dhe përcjelljen e rregullshmërisë së pajisjeve për testim; (Kopje e vertetuar)
 • Formularët e kërkesës për verifikim dhe raportet e testimit të mjetit matës ligjor, (Kopje)
 • Kopjet e vendimeve të miratimit të tipit të ujëmatësve të cilët verifikohen në servis (Origjinal)
 • Regjistri i pajisjeve për testim me të dhënat teknike dhe të dhënat mbi verifikimin dhe / ose kalibrimin, si dhe certifikatat e verifikimit dhe / ose certifikatat e kalibrimit, për secilën paisje testuese dhe / ose etalon. (Origjinal, Kopje e vertetuar)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa250 euroTransfer bankar1000400070002410

Forma nije pronadjena