CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ekološk saglasnost

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove procedure je da kroz planove i programe obezbedi visok stepen zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Opis: Zahtev lica za izdavanje strateške ekološke dozvole se podnosi Ministarstvu Životne Sredine i Prostornog Planiranja. Zahtev za izdavanje strateške ekološke dozvole pregleda privremena komisija, nakon javne rasprave koju organizuju Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja i podnosilac prijave. Pregled prijave se vrši u roku od 75 dana i odluka se izdaje, zajedno sa kratkim objašnjenjem za izdavanje strateške ekološke dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine, važnost ekološke dozvole se prekida ukoliko, u okviru dve (2) godine od datuma prijema odluke o izdavanju ekološke dozvole: Podnosilac prijave ne dobije gradevinsku dozvolu ili odobrenje za realizaciju projekta; ili Lokacija realizacije projekta nije pripremljena, niti su pokrenute bilo kakve operativne aktivnosti

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Broj predmeta
 • Datum podnošenja prijave
 • Pun naziv projekta za koji se podnosi prijava
 • Finansijska vrednost ulaganja projekta
 • Iznos takse za izdavanje ekološke dozvole
 • Dokumentacija se podnosi zajedno sa ovim zahtevom
 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Kompanija
 • Adresa kompanije
 • Telefon, faks, elektronska pošta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 80 dana

Potrebna dokumentacija

 • Strateški izveštaj o proceni efekta na životnu sredinu (Originalna)
 • Izveštaj o proceni efekta na životnu sredinu (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Saglasnost Skupštine opštine (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju (Originalna)
 • Plana sa koordinatama (Overena kopija)
 • Plan lokacije (Overena kopija)
 • Ugovor za korišćenje parcele ili postrojenja, u slučajevima kada parcela ili objekat nije vlasništvo podnosioca zahteva saglasnost za životnu sredinu. (Overena kopija)
 • (Overena kopija)
 • Uplatnica sa plaćenom taksom za izdavanje ekološke dozvole (Originalna)
 • Dokaz o finansijskoj vrednosti ulaganja (Originalna)
 • Ispunjen upitnik (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataNaknada 300 EUR - 5 000 EUR u zavisnosti od vrednosti investicije Naknada 50 EUR Bankarski transfer1000400070002120

Forma nije pronadjena