CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Integrisana ekološka dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove administrativne je integrisano sprecavanje i kontrola zagadenja, poboljšanje kvaliteta životne sredine, zaštita zdravlja ljudi i poboljšanje kvaliteta života.

Opis: Integrisana ekološka dozvola sa kojom se obezbeduje sprecavanje i kontrola zagadenja životne sredine radi rad novih postrojenja koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Tipovi aktivnosti i postrojenja, uslovi i postupak za izdavanje integrisane dozvole, nadzor i druga pitanja koja se ticu integrisanog sprecavanja i kontrole zagadenja životne sredine ce biti regulisani posebnim zakonom. Podnosilac prijave podnosi zahtev tako što se traži ekološku dozvolu pri Ministarstvu Životne Sredine i Prostornog Planiranja. Komisija ce pregledati zahtev podnosioca prijave. Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja izdaje odluke o ekološkim dozvolama.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 10 godina.

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime, adresa i broj telefona podnosioca prijave i, ukoliko se razlikuje, bilo koja adresa na koju se mogu slati pisma u smislu prijave;
 • Adresa postrojenja;
 • Mapa ili plan kojim se pokazuje lokacija postrojenja;
 • Naziv opštine na čijoj teritoriji se nalazi postrojenje;
 • Opis postrojenja i aktivnosti koje su navedene u aneksu 1 ovog Zakona koje će obavljati postrojenje, kao i druge dodatne aktivnosti koje će se vršiti na istoj lokaciji postrojenja, uz tehničku vezu sa pomenutim aktivnostima i koje mogu imati efekat u smislu emisija i zagađenja;
 • Izveštaj o uslovima lokacije postrojenja. Ovaj izveštaj će naročito navesti svaku supstancu iznad i ispod zemljišta koja može predstavljati rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi;
 • Nacrt kojim se prikazuje proces koji će biti korišćen;
 • Materijali, uključujući vodu i energiju koji će biti korišćeni u postrojenju ili koje će postrojenje stvarati;
 • Priroda, količine i izvori emisija i otpada koje će postrojenje emitovati u životnu sredinu, kao i lista i opis bilo kog potencijalno značajnog efekta po životnu sredinu i zdravlje ljudi;
 • Predložena tehnologija i druge tehnike za sprečavanje ili, gde to nije moguće, smanjenje emisija i količine otpada iz postrojenja;
 • Predložene mere i metode koje će biti preduzete u cilju praćenja emisija i otpada iz postrojenja;
 • Opis mera koje će biti preduzete u cilju sprečavanja, ponovne upotrebe, povraćaja i bezbednog skladištenja otpada koje će rad postrojenja proizvesti;
 • Opis drugih predloženih dodatnih mera koje će biti preduzete u cilju zadovoljavanja opštih kriterijuma koji su pomenuti u članu 6 ovog zakona.
 • Kratak opis glavnih alternativnih metoda i proizvodnih tehnika, ukoliko je podnosilac prijave već obavio neophodne pripreme;
 • Sve dodatne informacije koje podnosilac prijave želi da Ministarstvo razmotri u toku pregleda prijave;
 • Kada postrojenje bude prolazilo kroz procenu ekoloških posledica u skladu sa zakonom, biće uključeni podaci i zaključci procene ekološkog efekta;
 • Dozvola ili licenca za postrojenje, koju izdaju republičke vlasti.
 • Netehnički rezime podataka iz prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Prijavni formular (Originalna)
 • Priznanica za plaćenu naknadu za pregled prijave u cilju dobijanja integrisane ekološke dozvole (Originalna)
 • Tabelarni prikaz - dijagrami, deo III.4. do III.9 (tabela iz aneksa 2 Administrativnog uputstva o formi, sadržaju i načinu ispunjavanja prijave za dobijanje integrisane ekološke dozvole. (Originalna)
 • Mape i nacrti (Originalna)
 • Kopije postojećih dozvola i saglasnosti, (Originalna)
 • Akcioni planovi, deo III.4. do III.10 (tabela iz aneksa 2 Administrativnog uputstva o formi, sadržaju i načinu ispunjavanja prijave za dobijanje integrisane ekološke dozvole. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataIznos naknade za pregled zahteva za dobijanje integrisane ekološke dozvole je u skladu sa vrednošcu investicije, a na osnovu Administrativnog uputstva MZŽSPP br. 13/2015 aneks 1 Br. Finansijska vrednost investicije Naknada u evrima 1 do 1 000 000 = 2 000 2 Od 1 000 001 - 3 000 000 = 3,000.00 3 Od 3 000 001 - 6 000 000 = 4000.00 4 Od 6 000 001 - 10 000 000 = 5000.00 5 Preko 10 000 000 = 6 000 1.Iznos naknade za pregled zahteva za promenu rada postrojenja……..300.00 € 2. Iznos naknade za pregled zahteva za modifikaciju rada postrojenja……..200.00 € 3. Iznos naknade za pregled zahteva za produžetak integrisane ekološke dozvole……..100.00 € 4. Iznos naknade za pregled zahteva za prenos IPPC……..50.00 € Bankarski transfer1000400070002120

Forma nije pronadjena