CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sanitarna saglasnost za preduzeca u državnom vlasništvu, proizvodjace, institute, medicinske ustanove i univerzitetske ustanove

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Cilj: Svrha ove procedure je kontrola tehnickih, sanitarnih i higijenskih uslova gde se sprovodi bilo koja aktivnost kako bi se osiguralo javno zdravlje.

Opis: Za dobijanje sanitarnog pristanka za tehnicke, sanitarne i higijenske uslove, podnosilac prijave dobija prijavni formular pri Sanitarnom inspektoratu Agencije za hranu i veterinarstvo. Nakon završetka prijave, dostavljanja neophodne dokumentacije i ispunjavanja kriterijuma, inspektori Sanitarnog inspektorata daju svoju saglasnost u roku od 2 dana. Ova dozvola mora biti pribavljen pre zapocinjanja aktivnosti (rada).

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Za dobijanje sanitarnog pristanka za tehnicke, sanitarne i higijenske uslove, podnosilac prijave dobija prijavni formular pri Sanitarnom inspektoratu Agencije za hranu i veterinarstvo. Nakon ispunjavanja prijave i dostavljanja neophodne dokumentacije, odnosno ispunjavanja svih uslova, Sanitarna inspekcija daje saglasnost u roku koji je kraci od onog koji je predviden zakonskim okvirima. Ova saglasnost mora biti pribavljena pre zapocinjanja aktivnosti (rada).

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime;
  • Lice;
  • Adresa;
  • Opština;
  • Tel,Faks, Elektronska pošta (email);

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata30 eurBankarski transfer50561

Forma nije pronadjena