CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za preduzeca od javnog znacaja

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Cilj: Svrha ove procedure je izdavanje dozvole samo preduzecima u javnom vlasništvu i društvenim preduzecima koja imaju veliki interes u zemlji. Ova dozvola se izdaje npr. Trepca, Kosovska energetska korporacija za istraživanje i eksploataciju.

Opis: Podnošenje zahteva za izdavanje licence se podnosi Pravnom odseku Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale. Reviziju prijave za izdavanje dozvole vrši Odbor, a Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale u roku od 60 dana izdaje odluku, zajedno sa objašnjenjem gde se navodi zašto je odobrena dozvola. Ovaj postupak je samo za javna preduzeca u društvenom vlasništvu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: do dve godine

Antihemiski organ: Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • ICMM broj zahteva
 • Datum podnošenja prijave
 • Vreme podnošenja prijave (sat)
 • Prihvaćeno potpisom
 • Naziv preduzeća
 • Formalno registrovana adresa
 • Mesto podnošenja prijave
 • Katastarska zona - opština
 • Br. registracije preduzeća
 • Broj telefona
 • Broj mobilnog telefona
 • Elektronska pošta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Prijavni formular (Originalna)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da podnosilac prijave nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (Originalna)
 • CV - radna biografija (Originalna)
 • Mapa (Originalna, Za pogled)
 • Ekološka dozvola (Originalna, Za pogled)
 • Program eksploatacije (Originalna)
 • Plan zatvaranja rudnika i rehabilitacije prostora (Originalna)
 • Dozvola za istraživanje (Originalna)
 • Sporazum o pravima na površini (Originalna)
 • Odluka Vlade kojom se potvrđuje da je izdavanje ove dozvole ili licence u javnom interesu (Originalna)
 • Uverenje o plaćenom porezu koji izdaje Poreska uprava Kosova (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata2000Bankarski transfer

Forma nije pronadjena