CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za pojedinacnu dodatnu penziju - Licenca za pojedinacne dodatne penzione fondove

Centralna Banka Republika Kosova, Odsek za licenciranje i standardizaciju

Cilj: Svrha ove procedure je uspostavljanje minimalnih uslova koje zainteresovane strane moraju ispuniti u cilju dobijanja dozvole ili osnivanja dodatnog pojedinacnog penzionog fonda. Ovaj postupak definiše uslove, kriterijume, postupke i rokove koji se moraju ispoštovati radi dobijanja licence za pojedinacni dodatni penzioni fond.

Opis: Zainteresovana lica za dobijanje licence za osnivanje dodatnog penzionog fonda (pružaoci penzija) moraju ispuniti sve kriterijume koji su navedeni u zakonu br. 04/L-101 o penzionim fondovima na Kosovu, što je neophodno u procesu prijave. Prijava se mora podneti u pisanom obliku. Prijavu potpisuje osnivac i dostavlja je Centralnoj banci Kosova u fizickom prisustvu zastupnika akcionara osnivaca. Prijava mora biti podneta zajedno sa celokupnom dokumentacijom navedenom u zakonu br. 04/L-101 o penzionim fondovima na Kosovu, Pravilniku o izdavanju dozvola za dodatne pojedinacne penzione fondove i internim dokumentima Centralne banke Kosova. Dostavljena dokumentacija mora biti na jednom od dva zvanicna jezika Republike Kosovo, bilo u originalu ili u vidu overene kopije. Nakon što osoba o kojoj se radi popuni prijavu, izvršni odbor Centralne banke Kosova donosi preliminarnu odluku u roku od 90 dana o odobrenju ili odbijanju zahteva.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nije definisan vremenski period

Antihemiski organ: Centralna banka Kosova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o prijavi;
 • Podaci o privrednim aktivnostima podnosioca prijave.
 • Ime i kontakt podaci revizorske firme koju je angažovao penzioni fond.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Osnivački akt kojim se osniva pravno lice koje daje penziju; (Originalna)
 • Pravila o penzijama kojima se pojašnjavaju detalji plaćanju doprinosa ili penzija, kao i pravila o prekidu ili otkazivanju, ukoliko ih ima; (Originalna)
 • Predlog sporazuma sa nosiocem ili menadžerom aktive, ukoliko ih ima. (Overena kopija)
 • Lista potpisnika osnivačkog akta, zajedno sa informacijama o odnosima među tim licima i vrsti njihovog odnosa; (Originalna)
 • Penzioni obrasci koje koriste osiguranici i korisnici. (Originalna)
 • Izjave članova upravnog organa penzionog fonda da su saglasni da ispunjavaju ulogu posrednika, te da ispunjavaju zakonom propisane kriterijume; (Originalna)
 • Obrazac CBK; (Originalna)
 • Kopija dozvole i registracije kao finansijske institucije; (Kopija)
 • Kompletne biografije osnivača, kao i finansijski izveštaji, ukoliko je primenljivo; (Originalna)
 • Lista članova koji su predloženi za članstvo u bordu direktora i lista menadžera, zajedno sa njihovim punim biografijama, uključujući i dokumentaciju kojom se dokazuju dotična stručna sprema i radno iskustvo; (Originalna)
 • Organizaciona struktura (organogram). (Originalna)
 • Statut; (Originalna)
 • Kopija uverenja o registraciji kao penzionog fonda; (Overena kopija)
 • Biznis plan; (Originalna)
 • Penzioni plan; (Originalna)
 • Stav nezavisnog/dodeljenog eksperta kojim se potvrđuje postojanje procene i kojim se potvrđuje da su neophodni doprinosi adekvatni za plaćanje penzija, u slučaju da se radi o penzionom fondu sa definisanim udelom; (Originalna)
 • Opis kategorija penzija koje će biti ponuđene na tržištu i kopija jednog ili više ugovora o pojedinačnoj penziji, odnosno ekvivalentni dokument/i kao dokaz o učešću pojedinca; (Originalna)
 • Pregled sistema upravljanja rizikom koji daje penzioni fond o aktivnom radu penzionog fonda;  Izveštaj penzionog fonda o ulagačkoj politici; (Originalna)
 • Kopija sporazuma sa nosiocem i upravnikom aktive, ukoliko podnosilac prijave nije licenciran kao upravnik fondova ili nosilac penzionih fondova; (Originalna)
 • Lista učesnika, u kojoj se navode kategorije njihove stručne spreme, odnosno izjave svih zaposlenih koji žele da učestvuju (Originalna)
 • Dokument kojim se porvrđuje da predloženi penzioni fond ima adekvatnu infrastrukturu i okruženje u cilju obavljanja svojih aktivnosti penzionog fonda, uključujući i instaliranje kompjuterskog sistema izveštavanja CBK. (Originalna)
 • Uverenje o plaćenoj naknadi za dobijanje dozvole, u zavisnosti od broja osiguranika. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataU zavisnosti od broja osiguranika fonda: 0 - 200 osiguranika 1.500,00 EUR 201 - 500 osiguranika 2.500,00 EUR 501 - 1000 osiguranika 5.000,00 EUR više od 1000 osiguranika 10.000,00 EURBankarski transfer 1000700010000130

Forma nije pronadjena