CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za sakupljanje divljih zašticenih biljaka

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove procedure je procesiranje, trgovina i cirkulacija na osnovu potražnje od strane zadruga, pravnih i fizickih lica, preduzeca, domacinstava ili seoskih domacinstava. Upotreba zašticenih divljih vrsta se dozvoljava na nacin i u meri gde njihov broj na državnom i lokalnom nivou nije ugrožen.

Opis: Podnosilac prijave podnosi prijavu kod Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja za izdavanje dozvole. Odbor u Odeljenju za zaštitu životne sredine ce pregledati zahtev. Ne postoji zakonom definisan vremenski rok. Medutim, nakon što izvrši pregled, Generalni sekretar Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja izdaje dozvolu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina, uz mogucnost ponovne prijave

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Broj akta
 • Datum podnošenja prijave
 • Podaci o zahtevu podnosioca prijave/ime/prezime
 • Davanje naziva biljnim vrstama na zvanicnom jeziku
 • Naucni nazivi biljnih vrsta
 • Delovi divljih biljaka
 • Prikupljena količina
 • Oblast sakupljanja
 • Način i oprema korišceni pri sakupljanju
 • Destinacija sakupljenih biljaka
 • Adresa kompanije
 • Telefon, elektronska pošta
 • Br. li;ne karte

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Još uvek nije odredeno

Potrebna dokumentacija

 • Prijavni formular (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (Originalna)
 • Priznanica za taksu za dobijanje dozvole za sakupljanje divljih zašticenih biljaka (Kopija)
 • Godišnji izveštaj o licu koje ima dozvolu za sakupljanje divljih zašticenih biljaka (Originalna)
 • Registrovanje komercijalnih sakupljača (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata100 EURBankarski transfer 1000400070002120

Forma nije pronadjena