CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për shfrytëzim për mineralet energjetike

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është ndërmarja e aktiviteteve të shfrytëzimit ose eksplorimit të burimeve minerale në Kosovë.

Opis: Kërkesës për licencë bëhet në Departamentin Ligjor të Komisionin e Pavarur për Miniera e Minerale, shqyrtimi i kërkesës për dhënien e licencës bëhet nga Bordi dhe brenda 60 ditëve Komisionin i Pavarur i Miniera dhe Mineraleve bën lëshimin e vendimin me një shpjegim me shkrim për dhënien e licencës. Mineralet Energjetike nënkupton të gjitha llojet e hidrokarbureve të ngurta, hidrokarburet e lëngëta dhe gazta, shkëmbinjtë bituminoz dhe materialet radioaktive. Hidrokarburet e ngurta nënkupton lignitin, thëngjillin e murrmë, thëngjillin, antracitet dhe materialet e tjera të karbonizuara në gjendje të ngurtë. Hidrokarburet e lëngëta dhe të gazta nënkupton çfarëdo përbërje organike, në gjendje të lëngët ose të gaztë, që kryesisht përmban karbon dhe hidrogjen, mirëpo nuk nënkupton dhe nuk përfshin naftën dhe gazin natyror.

Pranvi osnov

 • LIGJI NR. 03/L-163 PËR MINIERAT DHE MINERALET
 • Ligji Nr.04/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-163 për miniera dhe mineralet Nenet 22-27 Gazeta Zyrtare e Republik së Kosovës / Nr. 11 / 02 Maj 2013, Prishtinë

Punovaznost dozvola: 30 (tridhjetë) vjet

Antihemiski organ: Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Numri i kërkesës të KPMMM-së
 • Data e paraqitjes së kërkesës
 • Koha e paraqitjes së kërkesës (ora)
 • Pranuar nga nënshkrimi
 • Emri i biznesit
 • Adresa e regjistruar zyrtarisht
 • Vendi i aplikacionit
 • Zona kadastrale - Komuna
 • Nr. Regjistrimit të biznesit
 • Numri i telefonit
 • Numri i telefonit mobil
 • Adresa elektronike
 • Deklarata e parashkruesit të kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Formulari i kërkesës (Origjinal)
 • Dëshmi nga Gjykata Themelore që aplikuesi nuk është i dënuar pëe veprat penale me heqje lirije me shumë se 6 (gjashtë muaj) (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Origjinal)
 • CV (Origjinal)
 • Harta (Origjinal)
 • Pëlqim mjedisor (Origjinal)
 • Programi për shfrytëzim (Origjinal)
 • Plani i mbylljes së minierës dhe programi i rehabilitimit (Origjinal)
 • Garancioni për përmbushjen e detyrimeve (Origjinal, Per shikim)
 • Marrëveshje mbi të drejtën sipërfaqësore (Origjinal)
 • Vërtetimi nga Administrata Tatimore e Kosovës (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa2000 euro - taksa për lëshimin e licencës; 2000 euro - tarifa për aplikimTransfer bankar 1000430070055950 kodi 50019

Preuzmi Formular