CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za držanje prava za 1 godinu i 3 godine

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Cilj: Svrha ove procedure je da ocuva trajanje dozvole za istraživanje ili eksploataciju nakon suspenzije.

Opis: Procedura je isti kao i za gradjevinske minerale (1 godina) i dozvolu za zadržavanje za druge minerale (3 godine). Menja se samo broj godina. Nema administrativnih procedura za produživanje. Podnosilac prijave podnosi zahtev Nezavisnoj Komisiji za Rudnike i Minerale za dobijanje jednogodišnje dozvole za zadržavanje za gradevinske materijale i trogodišnje dozvole za zadržavanje za druge minerale. Odbor ce pregledati zahtev u roku od 60 dana i izdace licencu putem odluke.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Licenca za zadržavanje gradevinskih minerala (1 godina) Licenca za zadržavanje drugih minerala (3 years)

Antihemiski organ: Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • ICMM broj zahteva
  • Datum podnošenja prijave
  • Ime i poslovni broj registra
  • Zastupa
  • Katastarska zona - opština
  • Kriterijum za izdavanje dozvole
  • Broj telefona i elektronska pošta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Prijavni zahtev (dostavlja ga podnosilac prijave) (Originalna)
  • Dozvola za vršenje ispitivanja ili eksploataciju (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataTaksa još uvek nije odredena. Bankarski transfer ska

Forma nije pronadjena