CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencimi i mësimdhënësve mentor

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është e drejta për të punuar si mësimdhënës.

Opis: Të gjithë mësimdhënësit e punësuar në institucionet arsimore/shkolla janë të obliguar të aplikojnë për licencim. Të gjithë mësimdhënësit aplikojnë në Sektorët e Inspeksionit në Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Aplikantët përgatisin dosjet sipas kritereve të përcaktuara dhe të dhënat e tyre vendosen në sistemin elektronik/programin e bazës së të dhënave. Nga këto të dhëna Sektori i trajnimeve pregatit teknikisht vendimet të nëshkruara nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë dhe Licencat të nënshkruara nga Kryetari i KSHLM-se në afat prej 30 ditëve. Procesi vazhdon dhe të drejtë aplikimi ka secili mësimdhënës i punësuar nga Drejtoritë Komunale të Arsimit.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Numri i letërnjoftimit
 • Numri në listën e pagave
 • Emri i personit dhe mbiemri
 • Komuna ku punon
 • Emri i prindit dhe mbiemri i vajzerisë
 • Data e lindjes/vendbanimi
 • Adresa/Gjinia
 • Gjuha amtare/statusi civil
 • Nacionaliteti
 • Shteti i lindjes/shtetësia
 • Telefoni dhe adresa kontaktuese/Emaili
 • Profesioni
 • Institucioni ku punon
 • Vendi i lindjes/vendbanimi
 • Protokoli dhe data e pranimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licenca për mësimdhënës (Origjinal)
 • Diploma (Origjinal)
 • Kontrata e punës (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Origjinal)
 • Formulari i kërkesës (Origjinal)
 • Certifikimet e trajnimeve dhe gradave tjera (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena