CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Akreditacija institucija koje nude programe na više lokacije

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Cilj: Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi u principu ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta i kvalifikacije koje se daju nosiocima. Ona mora postojati zato što dobija nacionalno priznanje u zemlji kroz Nacionalni okvir kvalifikacija.

Opis: Institucija podnosi prijavu (izveštaj o proceni sopstvenih kapaciteta i propratnu dokumentaciju) na osnovu kriterijuma koje uspostavlja Državna uprava za školsku i strucnu spremu. Državna uprava za školsku i strucnu spremu imenuje tim strucnjaka koji vrše procenu prijave i akreditacije. Strucni tim vrši procenu izveštaja o proceni sopstvenih kapaciteta koji podnosi institucija podnosilac prijave, odlazi kod ustanove podnosioca prijave, priprema nacrt izveštaja i daje preporuke, podnosi nacrt izveštaja Državnoj upravi za školsku i strucnu spremu Državna uprava za školsku i strucnu spremu izdaje odluku na osnovu preporuka tima i o tome obaveštava podnosioca prijave. Državna uprava za školsku i strucnu spremu izdaje konacnu odluku i izraduje neophodnu dokumentaciju koja potvrdjuje status ustanove. Ista procedura važi i za produžrnjr dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Upravni odbor NTK

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv i adresa ustanove
 • Naziv kvalifikacije/modula i nivo u skladu sa Državnim okvirom za školsku spremu
 • Vrsta ustanove
 • Glavne aktivnosti ustanove
 • Status pravnog lica - uneti detalje o registraciji
 • Ako je ustanovu MONT licencirao da radi kao obrazovna ustanova, dostaviti dokaz
 • Podaci o ustanovi, uključujući upravu i finansijsko stanje
 • Oprema i materijali za kvalifikaciju/modul
 • Nastavno i/ili procenjivačko osoblje specifičnog predmeta
 • Procena kvaliteta upravljanja
 • Podaci koji podržavaju osiguranje kvaliteta i verifikaciju postignuća kandidata
 • Upravljanje procenom kvaliteta
 • Podaci koji potvrđuju kontrolu kvaliteta i verifikaciju o postignućima kandidata
 • Politike i procedure za ocenjivanje kandidata s posebnim potrebama
 • Politike i procedure za stručno usavršavanje osoblja na polju procene, interne verifikacije i izdavanja sertifikata
 • Postupak za priznavanje prethodnog, neformalnog i informalnog učenja; Sistemi za priznavanje i prenos bodova koje su kandidati ostvarili; Vršenje procene u bezbednom i zdravom okruženju
 • Podaci o direktoru; Podaci o kontakt licu za ovu prijavu (ukoliko nije direktor);
 • Potpis direktora; Datum prijave.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 6 meseci

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Jedna kopija uverenja (izdaje se na osnovu napretka u obuci) kao dokaz. (Overena kopija)
 • Dokument o ispunjavanju kriterijuma (Overena kopija)
 • Dokaz o bezbednom i stabilnom radnom okruženju: prijavljivanje incidenata (ako ih ima), lista opreme za bezbednost na radu koja je na raspolaganju, obuke o medicinskoj pomoći i bezbednosti za kandidate i osoblje (ako ih ima). (Overena kopija)
 • Finansijski izveštaji i stanje ustanove (Overena kopija)
 • Dokaz o prenošenju bodova (Overena kopija)
 • Lista uprave i stručnog osoblja koje je deo nastave i procene ispunjavanja kriterijuma. (Overena kopija)
 • Uverenja za postupke za priznavanje diploma (Overena kopija)
 • Dokaz o memorandumima o saradnji, projektima, zadacima i C49prakticnom radu koji obavlja kandidat u ustanovi i van nje (kompanija, organizacija itd.) (Overena kopija)
 • Politike za nadzor i jednake prilike za sve (Overena kopija)
 • Dokaz o internoj kontroli kvaliteta (Overena kopija)
 • Dokaz o proceni kandidata sa posebnim potrebama (Overena kopija)
 • Dokaz o podacima koji potvrduju kontrolu kvaliteta i verifikaciju o postignucima kandidata (Overena kopija)
 • Uverenje za upravljanje kvalitetom (Overena kopija)
 • Dokaz o ispunjavanju kriterijuma i iskustvu osoblja (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata• Osnovna administrativna taksa od 50 EUR; • Ustanova koja omogucava istu strucnu spremu na odredenim lokacijama mora platiti dodatnih 250 EUR za svaku lokaciju, dok ce ustanova morati platiti još dodatnih 100 EUR po lokaciji prilikom svake ponovne akreditacije. • Radni dan eksperata placa institucija podnosilac prijave i iznosi 100 EUR bruto za eksperta, dok se obicno angažuju dva eksperta. Pojašnjenje: Tim eksperata obicno cine dva lokalna eksperta iz doticne oblasti. Medutim, može se desiti da tim cine 3 eksperta iz doticne oblasti, bilo da su iz regiona ili iz inostranstva. Ustanova placa 100 EUR bruto za lokalnog eksperta za jedan radni dan. Za eksperta iz regiona ustanova placa 200 EUR bruto za jedan radni dan, dok ustanova placa 400 EUR bruto za jedan radni dan za eksperta iz inostranstva. Bankarski transfer1000400070002605

Forma nije pronadjena