CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Njohja e diplomave parauniversitare

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Politikave të Arsimit Parauniversitar

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është barasvlera dhe njohja e dokumenteve shkollore që vijnë nga vendet e ndryshme të botës e që kanë të bëjnë me arsimin parauniversitar Njohja dhe barasvlera bëhet me qëllim të vazhdimit te studimeve apo ushtrimit të profesionit në këtë nivel të shkollimit.

Opis: Pala e interesuar aplikon në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë në departmentin për politika të arsimit parauniversitar –divizioni i arsimit të përgjithshëm, përkatsisht barasvlera dhe njohja e dok. dhe diplomave parauniversitare.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: pa kufizim

Antihemiski organ: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Nuk ka formë të formularit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Diplomës ose dëftesë për nivelin e shkollimit. (Kopje)
  • Kërkesën (Origjinal)
  • Certificata e lindjes (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5 euro deftesë dhe 10 euro diplomëTransfer bankar1000400070002605

Forma nije pronadjena