CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za banke

Centralna Banka Republika Kosova, Odsek za licenciranje i standardizaciju

Cilj: Svrha ove procedure je promovisanje i održavanje stabilnog finansijskog sistema tako što se promovišu cvrsto upravljanje i razumno bankarstvo, mikrofinansijske institucije i druge nebankarske institucije i odgovarajuci nivo odbrane interesa deponenata. Nijedno lice nece moci da se bavi poslovima bankarstva ili da sprovodi bilo kakvu drugaciju finansijsku aktivnost bez dozvole koju izdaje Centralna banka Kosova.

Opis: Lica koja žele da dobiju bankarsku licencu moraju ispuniti sve kriterijume koje navodi Zakon o bankama za prijavni proces u okviru internih dokumenata CBK. Podnosilac prijave može preuzeti prijavne obrasce i uputstva sa zvanicne internet stranice CBK. Podnosilac prijave koji zahteva dozvolu mora prvo kontaktirati Odeljenje za izdavanje dozvola i standardizaciju u okviru CBK kako bi zakazao sastanak pre podnošenja prijave. Prijavu potpisuju svi akcionari osnivaci i ista se podnosi CBK u fizickom prisustvu zastupnika akcionara osnivaca predložene banke ili strane banke, u slucaju da su zainteresovani da otvore filijalu na Kosovu. Prijava, zajedno sa celokupnom dokumentacijom, mora biti dostavljena zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuje Zakon o bankama. Dostavljena dokumentacija mora biti na jednom od dva zvanicna jezika Republike Kosovo, bilo u originalu ili u vidu overene kopije. U slucaju da dokumentaciju izdaju nadležni organi druge zemlje, dokumentaciju ce overiti nadležne vlasti doticne zemlje, u skladu sa odredbama doticnih pravnih akata važeceg zakonodavstva u Republici Kosovo. Izvršni odbor CBK ce, u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave, doneti preliminarnu pozitivnu ili negativnu odluku o prijavi. Nakon preliminarnog odobrenja, banka ce imati jednu godinu da ispuni uslove. Nakon ispunjenja tih uslova, banka podnosi prijavu za izdavanje konacne dozvole Nakon dobijanja krajnje dozvole, banka može zapoceti sa finansijskim aktivnostima. Konacna dozvola ce biti izdata na neodreden vremenski period i ne može se preneti. Nakon preliminarne dozvole, banke imaju pravo da se pri CBK prijave za bavljenje dodatnim aktivnostima u skladu sa cl. 44 zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama (MFI) i nebankarskim institucijama.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Dozvola se izdaje na neodreden vremenski period.

Antihemiski organ: Nadležni sud

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Matična banka/finansijska institucija;
 • Preduzeće koje podnosi prijavu/potencijalna banka;
 • Zastupnik preduzeća koje podnosi prijavu/potencijalna banka;
 • Vlasništvo nad preduzećem koje podnosi prijavu/potencijalnom bankom;
 • Organizacija i kontrola;
 • Poslovni ciljevi;
 • Rizici;
 • Adekvatnost kapitala;
 • Potencijalna dodata vrednost za finanijski sistem na Kosovu;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Prijavni formular; (Originalna)
 • Dokumentacija za predloženu banku, uključujući overene kopije originalne dokumentacije kojom je osnovana kompanija, kao i predlog adrese sedišta; (Originalna)
 • Ime, državljanstvo, prebivalište, stručna sprema i iskustvo u radu svih direktora, glavnog akcionara i višeg menadžera predložene banke ili inostrane banke, uključujući istoriju preduzeća i poslovanja u proteklih deset (10) godina; (Overena kopija)
 • Iznos odobrenog i odvojenog kapitala predložene banke ili inostrane banke, uključujući plaćen iznos i poreklo kapitala; (Originalna)
 • Biznis plan u kome se, između ostalog, navode organizaciona struktura predložene banke ili inostrane banke, očekivana vrsta bankarske aktivnosti, finansijske projekcije za tri godine i, ukoliko ih ima, revidirani finansijski izveštaji i godišnji izveštaji za poslednje dve (2) godine; (Originalna)
 • Lista akcionara koji imaju ili će imati pet procenata (5%) ili više akcija predložene banke ili inostrane banke, odnosno vlasnici takvih akcija, njihova imena, adrese i vlasnički udeo. (Originalna)
 • Za svakog direktora, glavne akcionare i višu upravu predložene banke ili inostrane banke, zvanično uverenje iz suda u kome se navode čitav krivičan dosije, dokumenti o ličnom stečaju, diskvalifikovanje od bavljenja profesijom; istorija prošlog, odnosno trenutnog angažovanja na upravljačkim poslovima bilo koje korporacije ili drugog preduzetničkog organa (poput PUK ili Penzionog fonda) koji je prošao postupak insolventnosti, ukoliko je primenljivo; (Originalna)
 • Kad god je podnosilac prijave inostrana banka koja predlaže osnivanje podružnice ili filijale na Kosovu, trebalo bi dostaviti izjavu nadzornog organa matične zemlje da nema prepreka pokretanju predloženih aktivnosti na Kosovu, te da to preduzeće vrši konsolidovani nadzor aktivnosti inostrane banke; (Originalna)
 • Uverenje o plaćenoj naknadi za izdavanje dozvole; Dokumenti koji moraju biti podneti zajedno sa prijavnim obrascem i drugim podacima koje CBK može smatrati adekvatnim. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata10.000 EUR Bankarski transfer 1000700010000130

Forma nije pronadjena