CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Akreditovanje institucija visokog obrazovanja na Kosovu i njihovi studijski programi

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Kosovska agencija za akreditaciju

Cilj: Svrha ove procedure je transparentnost procene kvaliteta nastavnog plana i programa i nastavnog procesa.

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje pri Kosovskoj agenciji za akreditaciju najmanje godinu dana pre akreditacije. Podnosilac prijave se prijavljuje za akreditaciju ustanove i studijskog programa. Nakon što strucnjaci za prijave zapocnu internu i eksternu procenu ustanove, što podrazumeva procenu misije, strategije, organizacije i kvaliteta uprave u institucijama, obima, raznolikosti i pružanja studijskih programa, programa istraživanja, akademskog osoblja, administrativnog i tehnickog osoblja, interne organizacije i prustupa institucija za procenu kvaliteta, studenata, infrastrukture i saradnje. Faza interne i spoljne procene studijskih programa, koja ukljuëuje svrhu programa, plan i program, nastavu, metode ucenja i ocenjivanja, nastavno osoblje, studente, opremu i infrastrukturu, oblasti profesionalnog rada i finansije. Nakon procene, eksperti pripremaju završni izveštaj. Predsednik Državnog saveta za procenu kvaliteta ce izdati odluku o akreditacije u roku od 356 dana. Sve javne i privatne ustanove visokog obrazovanja, ustanove višeg strucnog i profesionalnog obrazovanja ce biti akreditovane. Sve ustanove koje izdaju akademske ili strucne diplome i koje nude studijske programe moraju biti akreditovanje sa svrhom licenciranja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 do 5 godina

Antihemiski organ: Državni savet za kvalitet

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o ustanovi koja je podnosilac prijave
 • Naziv ustanove koja je podnosilac prijave
 • Adresa
 • Pocetni datum akreditacije
 • Završni datum akreditacije
 • Kontakt osoba (br. telefona, mobilni telefon, elektronska pošta)'
 • Akademski program
 • Datum podnošenja prijave
 • Podaci o akademskom programu
 • Opis (naziv) studijskog programa
 • Nivo kvalifikacije u skladu sa DOŠSS (skraćenice BA, MA, PhD, doktorski program, univerzitetski kurs, sertifikat ili diploma strukovnih studija)
 • Akademsko zvanje ili diploma napisana u punom i skraćenom obliku
 • Polje studija pod Šiframa Erasmus programa studiranja (ESAC)
 • Akademski profil programa (specijalizacija)
 • Fokus grupa
 • Minimalni period trajanja studija
 • Tip studija (redovno, vanredno, studiranje na daljinu) itd.
 • Broj ECTS bodova (ukupno i po godini); moduli / predmeti (naziv); Broj mesta; Odgovorno lice za studijski program, plaćanje

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 365

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za evaluaciju (Originalna)
 • Izjava akademskog osoblja (Originalna)
 • Izveštaj o samovrednovanju (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataTaksa u iznosu od 3 000 EUR za akreditaciju; 2 000 EUR za ponovnu akreditaciju Taksa u iznosu od 1 000 EUR za akreditaciju novog programa; 500 EUR za ponovnu akreditaciju novog programa. Bankarski transfer1000400070002600

Forma nije pronadjena