CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Registracija ovlašcenih predstavnika u oblasti industrijske svojine

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Cilj: Zastupanje prava osoba koje nemaju prebivalište ili stanovište u Republici Kosovo u Agenciji za industrijsku svojinu.

Opis: Postupak registracije pocinje sa podnošenjem prijave. Procenu zahteva za registraciju vrši komisija koju formira Ministar/ka MTI-a odlukom. Komisija c´e ispitati i doneti relevantnu odluku u vezi sa zahtevom za registraciju. Ako zahtev za registraciju ispunjava uslove za registraciju, Agencija za industrijsku svojinu, na osnovu odluke Komisije, donosi rješenje i sertifikat za registrovanje podnosioca zahteva u registar.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 dana

Antihemiski organ: Žalbena Komisija protiv Odluka Komisije za Ovlašćene Predstavnike u Oblasti industrijske Svojine

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Ime i prezime (fizičko lice)
 • Tačna adresa
 • Lični broj (fizičko lice)
 • Broj telefona
 • E-mail adresa
 • Poslovni certifikat (ako je podnosilac zahtjeva poslovna organizacija)
 • Opredeljenje da li želite da se licencirate kao fizičko ili pravno lica
 • Dokaz o prebivalištu i državljanstvu Republike Kosovo
 • Univerzitetska priprema (diploma)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Dokaz da je osoba državljanin Republike Kosovo sa prebivalištem na Kosovu (NEMA)
 • Diploma (NEMA)
 • Potvrda za polaganje kvalifikacionog ispita za ovlašćene predstavnike (ne važi do početka organizovanja kvalifikacionog ispita) (NEMA)
 • Sertifikat o registraciji biznisa (ako se prijavite kao biznis) (NEMA)
 • Potvrda o članstvu u Advokatskoj komori (kada je podnosilac zahteva advokat) (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezTaksa za apliciranje - 30 Evro Taksa za registraciju - 300 Evro Taksa za obnovu – 300 EvroBankarski transfer1000400070002410

Forma nije pronadjena