CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odluka o Dozvoli za Prodaju Radova od Plemenitog Metala

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju

Cilj: Zaštita potrošaca od mogucnosti prevare na kvalitet proizvoda od plemenitih metala i zaštita od izbegavanja carinskih i pozerskih obaveza.

Opis: Pismeni zahtev se upucuje Agenciji za metrologiju Kosova od strane privrednog subjekta koji vrši prodaju ili preradu proizvoda od plemenitih metala. Izraduje se analiza dokumentacije za prijavu i nakon kompletiranja dokumentacije i uslova subjekt priprema i izdaje rješenje o dozvoli prodaje proizvoda od plemenitih metala.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Bez rocišta

Antihemiski organ: Stručna komisija za žalbe

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

  • Ime operatera podnosioca molbe
  • Ime subjekta
  • Adresa podnosioca molbe (ulica, mesto)
  • Br, Tel. I E-mail
  • Broj poslovanja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Potvrda o registraciji poslovanja (NEMA)
  • Radna dozvola of Skupštine Opštine ili ugovor o kiriji (NEMA)
  • Potvrda o verifikaciji vage (NEMA)
  • Lupa (sočiva) (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
NaknadaNaknade koje se odnose na ovu dozvolu utvrduju se na osnovu: Administrativnog uputstva (MTI) br. 05/2013, o visini i nacinu plac´anja za ispitivanje i oznacavanje predmeta od plemenitih metala.Bankarski transfer1000400070002410

Forma nije pronadjena