CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Registracija mjernih sredstava u registar

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Cilj: Cilj je da se zaštiti potrošaca, i da se ne plasiraju na tržište ili da se ne koriste merila koja nisu zakonski kontrolisana.

Opis: Zahtev se šalje u pisanoj formi Agenciji za metrologiju Kosova (KMA) od strane privrednog subjekta za stavljanje u Registru Mernih Sredstava, radi se procena tehnicke dokumentacije, EU sertifikate o ispitivanju tipa, odobrenog sertifikate sistema kvaliteta koje izdaju organi Notifikaciono telo i EU (Notify Body) kao i EU deklaracija o uskladenosti izdata od strane proizvodaca za merni uredaj za koji je podneta prijava, vizuelna inspekcija uzorka vrši se i obaveštenje o stavljanju u Zapis o mjerenju šalje se na veb stranicu KMA.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 10 godina

Antihemiski organ: Stručna komisija za žalbe

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Ime i prezime podnosioca zahteva
 • Ime i mesto proizvođača mernog uređaja
 • naziv mernog uređaja i oznaka proizvođača mernog uređaja
 • Podaci o određivanju mernog uređaja
 • Podaci o tehničko-metrološkim karakteristikama mernog uređaja
 • Naziv ekonomskog operatera
 • Adresa sedišta
 • Telefoni, e-poruke
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Pečat operatera

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Tehnička dokumentacija za merni uređaj (NEMA)
 • uzorak mernog instrumenta (osim mernih instrumenata koji su konstruisani statički (ne mobilni) ili zbog svojih dimenzija koje se ne mogu transportovati (NEMA)
 • EU sertifikat o pregledu tipa koji je izdalo EU Notifikaciono telo (NEMA)
 • Sertifikat o odobrenju sistema kvaliteta za proizvođača, izdat od strane EU obaveštavajućeg tela (NEMA)
 • EU deklaracija o usklađenosti (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezBesplatno

Forma nije pronadjena