CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikata për trajner në fushën e patentë shoferit

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Automjeteve

Cilj: Qëllimi i Certifikatës për trajner në fushën e patentë shoferit është aftësimi i kandidatëve për shofer, trajnimin për instruktor shofer, testimin e kandidatëve për shofer, trajnimin ose testimin për pyetës të drejtimit, trajnimin dhe testimin për eko drejtim, trajnimin dhe testimin për drejtim të sigurt.

Opis: Kandidati për trajner në fushën e patentë shoferit aplikon në bazë të kushteve të përcaktuara në Ligjin Nr. 05/L - 064 për Patentë Shoferi dhe Udhëzimit Administrativ që rregullojnë këtë fushë. Kandidatët mbajnë provimin kualifikues profesional, personat te cilët e kalojnë provimin kualifikues kanë të drejtë të ndjekin trajnimin bazë për trajner ku edhe ju lëshohet certifikata për pjesëmarrje në trajnimin bazë për trajner në fushën e patentë shoferit. Pastaj, organizohet provimi profesional për trajner në të cilën mund t`i nënshtrohen kandidatët të cilët kanë ndjekur trajnimin bazë. Provimi profesional për trajner përfshin pjesën teorike dhe praktike. Provimi profesional për trajner nga pjesa teorike përfshinë: pjesën me shkrim-test dhe pjesën me gojë - prezantimin e temës mësimore. Provimin për trajner në fushën e patentë shoferit e mban komisioni i emëruar nga Ministri. Pas përfundimit me sukses të provimit kualifikues dhe profesional kandidati pajiset me Certifikatë të trajnerit në fushën e patentë shoferit. Trajneri i certifikuar brenda 4 viteve duhet t`i ndjek se paku 2 trajnime ku edhe merr Certifikatën për pjesëmarrje në trajnimin për trajner të certifikuar në fushën e patentë shoferit Për trajner mund të aplikojë personi nëse i plotëson kushtet në vijim: 1.1. ka së paku të përfunduara studimet - nivelin Bachelor; 1.2. ka patentë shoferin së paku pesë (5) vite për kategorinë B; 1.3. ka pesë (5) vite përvojë pune në fushën e patentë shoferit; 1.4. të mos jetë i dënuar për vepër penale më shumë se gjashtë (6) muaj burgim, me vendim gjyqësor të formës së prerë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: I pa kufizuar

Antihemiski organ: Ministria e Infrastrukturës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri,emri i prindit,mbiemri;
 • Data dhe vendi lindjes;
 • Nr.personal;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 360 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Patentë shoferi; (Kopje)
 • Diploma (institucioni i shkollimit, titulli i fituar); (Kopje e vertetuar)
 • Trajnimet (lloji i trajnimeve, vendi, data); (Kopje)
 • Përvoja e punës (subjekti/institucioni, kohëzgjatja); (Kopje)
 • Certifikata e trajnerit (titulli vendi lëshimit, data e lëshimit); (Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi që nuk është i dënuar për vepër penale (data e lëshimit, vendi i lëshimit); (Origjinal)
 • Dëshmi që nuk është i dënuar për vepër penale (data e lëshimit, vendi i lëshimit); (Origjinal)
 • Dëshmi që nuk është i dënuar për vepër penale (data e lëshimit, vendi i lëshimit); (Origjinal)
 • Dëshmi nga organi kompetent për pikë negative. (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaCertifika e trajnimit bazë - 1150 euro; Paraqitja e provimeve 180 euro; Lëshimi i certifikates 200 euro; Pjesëmarrja në trajnime 50 euro.

Forma nije pronadjena