CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za tehnicki pregled vozila

Ministarstvo za Infrastrukturu

Cilj: Svrha licence za tehnicki pregled vozila je pružanje usluge tehnickog pregleda vozila i prikljucnih vozila. Tehnicki pregled se vrši od centara za tehnicki pregled vozila, koji su licencirani od strane Ministarstva za infrastrukturu.

Opis: Za dobijanje licence subjekat podnosi zahtev i dostavlja dokumentaciju Ministarstvu za infrastrukturu. Dokumentacija se dostavlja kao kopija u arhivi Ministarstva, dok original mora se dostaviti tokom provere. Proveru dokumentacije i uslova vrši komisija koju imenuje ministar za infrastrukturu. Ministarstvo u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahteva ce odluciti o odobrenju ili odbijanju zahteva. Ukoliko komisija utvrdi da subjekat nije ispunio uslove za licenciranje i nije popunio potrebnu dokumentaciju, onda se može dozvoliti još jedan dopunski rok od najviše trideset (30) dana za ispunjavanje uslova. Licencu za tehnicki pregled vozila izdaje ministar za infrastrukturu. Licenca je neotudiva i neprenosiva.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Stalna

Antihemiski organ: Ministarstvo za infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv subjekta;
  • Sedište;
  • Broj kontakta i elektronska pošta;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Potvrda o registraciji biznisa sa brojem delatnosti tehničkog pregleda i sertifikat fiskalnog broja; (Originalna)
  • Potvrda o vlasništvu; (Originalna)
  • Kopiju plana i sertifikat o vlasništvu ne starije od šest (6) meseci ili ugovor o zakupu ne manje od šest (6) godina, overene od nadležnog organa; (Kopija)
  • Dokaz da objekat ima dozvolu za priključenje na put ukoliko se objekat priključuje na nacionalnom i regionalnom putu; (Originalna)
  • Registar opreme i pribora za tehnički pregled za odgovarajuće linije tehničkog pregleda kao i sertifikati o njihovoj kalibriaciji; (Overena kopija)
  • Registar osoblja (pre-ugovor o radu, stručnu spremu, radno iskustvo i vozačku dozvolu za odgovarajuću liniju tehničkog pregleda; (Originalna)
  • Takođe, subjekt mora imati prostor, objekat, opremu i osoblje za vršenje tehničkog pregleda.; (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Naknada• taksa od 3.000 evra za liniju tehnickog pregleda vozila do 3,5 t; • taksa od 2.000 evra za liniju tehnickog pregleda vozila iznad 3,5 t: • taksa od 300 evra za liniju tehnickog pregleda motora;

Forma nije pronadjena