CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Stomatološka sertifikacija

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Položen ispit za licencu je uslov koji stomatolog mora ispuniti kako bi postao zdravstveni radnik. Ovo se vrši kako bi se osigurao kvalitet usluge.

Opis: Zainteresovana lica podnose prijavu za polaganje ispita Kancelariji Centralnog odbora za registrovanje i izdavanje dozvola. Odbor odreduje clanove Komisije za sertifikovanje stomatologa. Kandidat se testira iz oblasti javnog zdravlja, zdravstvenog zakonodavstva i hitne medicine. Ispitna komisija u roku od 15 dana postavlja datum ispita i u roku od 5 dana od dana ispita izdaje sertifikat kandidatima koji su položili ispit.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Trajno

Antihemiski organ: Ministarstvo zdravlja, Centralni odbor za registracije i licenciranje

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime - prezime;
  • Datum roĐenja;
  • Broj telefona;
  • Naselje;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana + 5 dana za izdavanje uverenja

Potrebna dokumentacija

  • Aplikacija (Originalna)
  • Diploma; (Kopija)
  • Knjiga za stažiranje; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPlacanje naknade za polaganje ispitaBankarski transfer30 euro

Forma nije pronadjena