CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Autorizim për Vlerësimin e Konformitetit të teleferikëve për bartjen e njerëzve

Ministria e Infrastrukturës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kushteve për vlerësimin e konformitetit të trupave të cilat merren me teleferikët dhe bartjen e njerëzve.

Opis:

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 vit

Antihemiski organ: Ministria e Infrastrukturës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Të dhënat e përgjithshme të aplikuesit, emri i subjektit afarist
  • Adresa e selisë dhe e njësisë, telefoni, e-mailli
  • Fusha dhe vëllimi i punëve për vlerësim të Konformitetit për të cilat kërkohet Autorizimi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kërkesa për Autorizimin e Trupave për vlerësim të Konformitetit (Origjinal)
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa50 EuroTransfer bankar1000430070003710

Preuzmi Formular