CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për specialist stomatolog

Oda Stomatologjike e Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i specialistëve të stomatologjisë, nga e cila profesionistit të fushës së specializuar i njihet e drejta e ushtrimit të profesionit. Me anë të licencimit bëhet kontrolli i rregullsisë profesionale në ushtrim të profesionit të kualifikuar në fushën e stomatologjisë.

Opis: Personi i kualifikuar aplikon pranë Komisionit për Licencim dhe Rilicencim të Odës së Stomatologëve të Kosovës për regjistrim dhe licencim të specialistëve stamatolog. Komisioni i lartcekur shqyrton aplikacionin me dokumente përcjellëse në afat prej 15 ditëve nga dita e dorëzimit të aplikacionit dhe merr vendim për lëshim apo refuzim të licencimit, respektivisht regjistrimin e aplikuesit në regjistrin përkatës. Licenca nënshkruhet nga ana e Kryetarit të Komisionit dhe Kryetarit të Odës në bazë të vendimit të Komisionit.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 (pesë) vite

Antihemiski organ: Gjyqi i nderit

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i personit, Emri i prindit dhe mbiemri;
 • Data e lindjes dhe vendi;
 • Adresa; Numri i telefonit;
 • Vendi dhe data e diplomimit;
 • Detajet mbi vendin e punës, emri i institucionit shëndetesor,detajet e punësimit;
 • Specializimi (lloji);Data e specializimit
 • Emri dhe mbiemri, nënshkrimi, data e aplikimit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal) (Origjinal)
 • Diploma (Kopje e vertetuar)
 • Licenca e Stomatologut (Origjinal)
 • Certifikata e provimit specialistik (Kopje e vertetuar)
 • Deklarata nën betim; (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Dy fotografi (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPagesë për licencim - 100 EuroTransfer bankar1701001600081756

Preuzmi Formular