CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Autorizimi për import të preparateve radiofarmaceutike

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është vënja nën kontrollë të importit të preparateve radiofarmaceutike për përdorim në mjekësi me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik.

Opis: Fillimisht aplikacionet nga kompanitë pranohen, pastaj protokolohen dhe shqyrtohen nga ana e shefit të Divizionit. Pas kësaj merret vendimi brenda afatit të caktuar ligjor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 muaj

Antihemiski organ: Bordi i Ankesave AKPM

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Barnat narkotike/ Vula e doganës / Nënshkrimi i zyrtarit doganor / Data
 • Emri i oportuesit me narkotikë / Numri i licencës për operim me narkotikë L1/ Data e skadimit
 • Bartësi i Autorizim Marketingut / Emri Adresa Tel/Fax
 • Prodhuesi / Importuesi
 • Emri i kompanisë transportuese
 • Dokumentacioni përcjellës
 • Deklaratë; Deklaruesit, Emri dhe mbiemri, Nënshkrimi, Data
 • Drejtori i kompanisë
 • Farmacisti përgjegjës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Certifikata e analizës për secilën seri (Origjinal)
 • Fatura / profatura (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPagesë për Autorizim për import të preparateve radiofarmaceutike- 1% nga vlera totale e faturësTransfer bankar1000 4000 7000 2508

Preuzmi Formular