CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për grumbullues industrial të duhanit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është që aplikantët të lejohen të grumbullojnë duhanin në kushte të sigurta për të garantuar cilësinë e produktit të tregtuar.

Opis: Subjektet e intersuar për t'u pajisur me licencë për grumbullues të duhanit duhet të paraqesin kërkesën pranë Departamenitit për Politika Bujqësore dhe Tregtare. Shqyrtimi i kërkesës bëhet nga një komision në kuadër të Departamentit të Politikave Bujqësore dhe Tregtare.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri i subjektit;
  • Emri dhe mbiemri i pronarit;
  • Adresa, vendi, komuna;
  • Tel, fax, e-mail;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Certifikatën e biznesit dhe informatën mbi biznesin; (Kopje)
  • Certifikatën e numrit fiskal; (Kopje)
  • Lejen e punës; (Kopje e vertetuar)
  • Procesverbalin e inspektorit fitosanitar; (Origjinal)
  • Fletëpagesën e taksës për licencim në vlerë prej 300 €, kurse për vazhdim të licencës 200 €; (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa300 euro (200 euro për vazhdim të licencës)Transfer bankar1000400070001150