CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencimi i prodhuesve të plehrave artifiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i një klime në të cilën edhe prodhuesit e plehrave artificiale do të kenë mundësinë për të ushtruar veprimtarinë e tyre në një ambient rregullativ të përshtashëm sikurse që në të njejtën kohë i kontribuojnë ngritjes së cilësisë në prodhimin e plehrave artificiale.

Opis: Personi fizik apo juridik aplikon për t'u pajisur me licencë në bazë të kritereve të përcaktuara në udhëzim administrativ.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Adresa, vendi, komuna;
 • Tel, fax, e-mail;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 10 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa për prodhim; (Origjinal)
 • Certifikatën e biznesit dhe informatën mbi biznesin; (Origjinal)
 • Certifikatën e analizave kimike për plehun artificial- lëndës së parë nga laboratorike i akredituar; (Origjinal)
 • Pëlqimin mjedisor; (Origjinal)
 • Lejen mjedisore; (Origjinal)
 • Procesverbalin nga inspektori fitosanitar; (Origjinal)
 • Modelin e tiketës dhe përshkrimi detal i të dhënave në etiketë; (Origjinal)
 • Dëshmitë për kualifikimet profesionale të stafit; (Kopje e vertetuar)
 • Fletëpagesën e taksës për licencim në vlerë prej 500 €; (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa500 euro për prodhimTransfer bankar1000400070001150