CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Aprovim për importuesit e materialit biologjik për reproduksion

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i importin të materialit biologjik për reproduksion, me qëllim të mbarështimit dhe përmirësimit racor dhe tregtimit te kafshëve racë pastra dhe materialit gjenetik ku me këtë rast bëhet evidentimi dhe vlerësimi i përformancës së materialit biologjik për reprodukion sipas kategorive (krerë për riprodhim, vezë për qelje, embrione).

Opis: Për importin e materialit biologjik për reproduksion pala duhet të parashtroj kërkesë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Bashkangjitur me kërkesën importuesi i materialit riprodhues duhet të paraqes certifikatën mbarështuese, pedigren, dhe me pastaj komisioni prej tre anëtareve në kuadër të Divizionit vlerëson kërkesën e parashtruar.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola:

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Importuesi/Adresa e importuesit;
  • Nr. i Licencës/Nr. i regjistrit të fermës (për fermerët);
  • Nr. Kontaktues i telefonit;
  • Lloji i materialit biologjik: 1.Kafshë të fermës për riprodhim/Shpezë Nr. i krerëve/njësive krerë. Gjinia F M.Raca/Hibridi. 2. Spermë: Nr i dozave, Lloji i kafshës së fermës, Raca (AUV); 3. Ovula /vezë për qelje: Nr. i njësive: Lloji i kafshës së fermës, Raca/Hibridi. 4. Embrione: Nr. i njësive Lloji i kafshës së fermës, Raca/Hibridi. 5.Vendi i origjinës;
  • Datë/Nënshkrimi;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Aplikacioni i kërkesës i plotësuar dhe i protokoluar; (Origjinal)
  • Certifikata mbarështuese – pedigreve; (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa10 euroTransfer bankar1000400070001150