CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikata e testit të njohurisë

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është certifikimi i aplikantëve me testin e njohurisë.

Opis: Pronari ose operatori i SAP (kategorisë 3 dhe 4) për të marrë aprovimin e operimit të fluturimit nga AAC paraprakisht duhet të ketë dhënë testin e njohurive për SAP. Kandidati pastaj duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim në AAC për t'iu nënshtruar testit të njohurive të Rregullores 01/2017. AAC-ja do të vendosë për datën e provimit dhe do ta informojë aplikuesin për këtë. Kandidati kalon me sukses testin e njohurive, nëse iu është përgjigjur saktë të paktën 75% të pyetjeve. Pasi që kandidati kalon me sukses testin e njohurive, AAC-i lëshon certifikatën përkatëse. (Kategoria 3 - përfshinë SAP, pesha operative e të cilave është nga 5 kg deri në 20 kg, me një lartësi maksimale deri në to 500 m, me shpejtësi maksimale ajrore që nuk i kalon 55 m/s dhe rreze maksimale deri në 2.500 m; Kategoria 4 - përfshinë SAP, pesha operative e të cilave është nga 20kg deri në 150 kg, pa kufizime në lartësi, shpejtësi dhe rreze.)

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Afat të pacaktuar

Antihemiski organ: Komisioni i ankesave, Autoriteti i Aviacionit Civil

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Kërkesa për t’ju nënshtruar testit;
  • Të dhënat personale
  • Të dhënat personale

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Formulari i plotësuar (Origjinal)
  • Dëshmia mbi pagesën e tarifës për test (Origjinal)
  • Kopja e pasaportës apo lejenjoftimit të aplikuesit (NUK KA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaKandidati duhet të paguajë një pagesë prej 25 € për Kategorinë 3 dhe 50 € për Kategorinë 4 Transfer bankar1000 4000 7000 2217

Preuzmi Formular