CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat za rukovanje opasnim materijama

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Cilj: Svrha ove procedure je da odredi da ce opasne materije biti prihvacene i prosledjene samo onim licima (pošiljaocima, preusmeravacima tovara, operaterima zemaljskih transportnih usluga, kargo agentima i operaterima) kojima je UCVK izdala uverenje da mogu da obavljaju takve poslove, odnosno licima koja poseduju važeci sertifikat za rukovanje opasnim materijama.

Opis: Inspektor iz odseka za aerodrome ce, nakon prijave, proveriti obrazac i dodatne podatke. Rok za pregled je 60 dana od datuma podnošenja prijave. Nakon verifikovanja pune dokumentacije i inspekcije aerodroma, odsek za aerodrome preporucuje generalnom direktoru da izda odobrenje koje onda potpisuje generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: KZAP u okviru UCVK

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
  • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Organogram organizacije (Originalna)
  • Standardne radne procedure (ili drugi relevantan dokument) kojim se detaljno opisuje proces prijema i rukovanja kargo robom i/ili kargo robom koja sadrži opasne materije. (Originalna)
  • Spisak zaposlenih koji poseduju važeće sertifikate za rukovanje opasnim materijama (za kategorije 1, 2, 3 i 6) u skladu sa odredbom 1; 4.2 (tabela 1-4) Tehničkih uputstava. (Originalna)
  • Kopija važećih sertifikata za rukovanje opasnim materijama za zaposlene iz stavke 4.3 (NEMA)
  • Sertifikat vazduhoplova (eng. skraćenica: AOC) (ukoliko je primenljivo) (Originalna)
  • Specifikacije rada (ako je primenljivo). (Originalna)
  • Kopija dozvole / odobrenja / sertifikata koji operateru izdaje nadležni organ države operatera kojim se omogućava prevoz opasnih materija vazdušnim putem (ukoliko je primenljivo) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena