CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobrenje za aerodrome - klasa B

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Aerodromi

Cilj: Svrha ove procedure je regulisanje sigurnosti aerodroma za javnu upotrebu, u službi vazdušnog saobracaja od strane domacih i medjunarodnih vazdušnih operatora.

Opis: Nakon prijave, inspektor odseka aerodroma provjerava obrazac i dodatnu dokumentaciju. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon provere dokumentacije i inspekcije aerodroma, odsek aerodroma preporucuje odobravanje odobrenja od strane generalnog direktora, a zatim ga potpisuje generalni direktor

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godine

Antihemiski organ: UCVK

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
 • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)
 • Podaci o položaju aerodroma (naziv aerodroma, opis lokacije, geografske koordinate/položaj i udaljenost od najbližeg grada)
 • Opis planiranih radnji
 • Detalji koji će biti uneti u uverenje o aerodromu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Kopija operativnih postupaka i postupaka održavanja aerodroma (NEMA)
 • Detalji fizičkih karakteristika aerodroma, opreme, usluga i letelica, uključujući aeronautičke mape (mapa aerodroma i mapa barijera) (Overena kopija)
 • Original/overena kopija uverenja o registraciji preduzeća (NEMA)
 • Uverenje o vlasništvu aerodroma ili pravu na korišćenje (Originalna)
 • Podaci (radne biografije) više uprave aerodroma (Overena kopija)
 • Dokaz o plaćenih 50% iznosa naknade, u skladu sa važećom uredbom o naknadama koje propisuje Uprava za civilno vazduhoplovstvo (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1) Prvo odobrenje 4000 EUR; 2) Obnova odobrenja 2000 Eur; 3) Izmene/prenos sertifikata 4000 Eur; 4) Godišnja naknada 1000 Eur.Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena