CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Aprovimi i Aerodromeve – Klasa A

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Aerodromeve

Cilj: Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar.

Opis: Pas aplikimit, Inspektori i Departamentit të Aerodromeve e kontrollon formularin dhe dokumentacionin shtesë. Afati për shqyrtim është 60 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimit të të gjithë dokumentacionit dhe inspektimit të aerodromit, departamenti i aerodromeve rekomandon tek drejtori i përgjithshëm lëshimin e aprovimit, i cila pastaj nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: AAC

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Të dhënat mbi aplikuesin (emri, mbiemri, adresa, tel.)
 • Të dhënat mbi personin përgjegjës (emri, mbiemri, funksioni, adresa, tel.)
 • Të dhënat mbi pozitën e aerodromit (emri i aerodromit, përshkrimi i pronës, koordinata gjeografike/pozita dhe largësia nga qyteti më i afërt)
 • Përshkrimi i operimeve të planifikuara
 • Detajet që do të shënohen në Certifikatën e Aerodromit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Kopja e Procedurave të Operimeve dhe Mirëmbajtjes së Aerodromit (NUK KA)
 • Detajet e karakteristikave fizike të aerodromit, pajisjeve, shërbimeve dhe mjeteve, përfshirë edhe hartat aeronautike (hartën e aerodromit dhe hartën e pengesave) (Kopje)
 • Kopja origjinale/e vërtetuar e regjistrimit të biznesit (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshmia mbi pronësinë e aerodromit apo të drejtës për shfrytëzim (Origjinal)
 • Të dhënat (CV) për stafin e lartë drejtues së aerodromit (Kopje)
 • Dëshmia e pagesës së 50% të shumës së tarifës, në përputhje me rregulloren në fuqi për tarifat e ngarkuara nga AAC. (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa1) Aprovimi fillestar 8000 EUR; 2) Ripërtëritja e aprovimit 4000 Eur; 3) Amendamendimi/transferimi i certifikatës 8000 Eur; 4) Pagesa vjetore 2000 Eur. Transfer bankar1000 4000 7000 2217

Preuzmi Formular