CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Autorizacija za organizacije koje sprovode strucnu obuku u oblasti rada aerodroma

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Aerodromi

Cilj: Svrha ove procedure je autorizacija relevantnih organizacija koje organizuju strucnu obuku u oblasti poslovanja aerodroma.

Opis: Nakon prijave, inspektor odseka aerodroma proverava obrazac i dodatnu dokumentaciju. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahteva. Nakon provere dokumentacije i ljudskih resursa, inspektor ce vršiti proveru klasa i alata koji ce se koristiti za obuku. Ako je procena zadovoljavajuca, odsek za aerodrome preporucuje generalnom direktoru izdavanje odobrenja, a zatim ga potpisuje generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godine

Antihemiski organ: UCVK

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
 • Podaci o odgovornom licu za organizaciju koja vrši stručnu obuku (ime, prezime, tel.)
 • Spisak planiranih programa stručne obuke
 • Detalji o instruktorima koji će voditi stručnu obuku

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Kopija priručnika organizacije za stručnu obuku (NEMA)
 • Organogram organizacije za stručnu obuku (Overena kopija)
 • Podaci o instruktoru i supervizoru koji su ovlašćeni da vode stručne obuke iz konkretnih oblasti, u skladu sa programom stručne obuke i pratećom dokumentacijom (Overena kopija)
 • Kopija programa stručne obuke, odnosno literatura i priručnici (NEMA)
 • Uzorci stručnih sertifikata koji će biti izdati kandidatima koji uspešno prođu obuku (Overena kopija)
 • Detalji i opis/lista opreme, alata i instrumenata koji će biti korišćeni u toku teorijskog dela obuke, praktičnih aktivnosti i obuke na radnom mestu (Overena kopija)
 • Skica i opis prostora u kojima će se vršiti teorijska nastava, praktične aktivnosti i drugi vidovi obuke na poslu (Overena kopija)
 • Dokaz o plaćenih 50% iznosa naknade, u skladu sa važećom uredbom o naknadama koje propisuje Uprava za civilno vazduhoplovstvo (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1) Izdavanje odobrenja 1000 EUR; 2) Obnova odobrenja 500 EUR; 3) Za izmenu 250 EUR; 4) Godišnja naknada 250 EUR; 5) Za odobravanje novog instruktora 350 EUR. Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena