CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Pojedinacno odobrenje za radio frekvencije

Regulatorni Autoritet za Elektronske i Postanske Komunikacije, Upravljački odjel za frekvencije

Cilj: Davanje ovlašcenja korisnicima za uspostavljanje i rad radio-komunikacionih sistema

Opis: Ovlašceno lice podnosi prijavu, zahtev i pratecu dokumentaciju za pocetak elektronskih komunikacionih aktivnosti. Nakon pribavljanja celokupne dokumentacije i vršenja inženjerske analize kako bi se pronašli potencijalni kanali za radio komunikaciju, RAEPC ce izdati dozvolu za uspostavljanje radio komunikacionog sistema.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Odobrenje se izdaje na najmanje 6 meseci.

Antihemiski organ: Nadležni sud

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • - Datum podnošenja prijave, naziv entiteta/preduzeća, broj registracije preduzeća i fiskalni br.
 • - Adresa kompanije
 • - Podaci o nadležnom licu, lični br, br. telefona, br. faksa, adresa
 • - dodatni podaci
 • - vrstu ovlašćenja na koju se odnosi
 • - tehnički standardi koji se primjenjuju
 • - primenljivi tehnički standardi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 42

Potrebna dokumentacija

 • 1. Zahtev za prijavu (Originalna)
 • 2. Prijavni obrazac (Originalna)
 • 3. Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju, kopija dozvole koju izdaje NKM (za radio i televizijske usluge) (Overena kopija)
 • Opšte odobenje za rad koje izdaje RAEPC za operere telokomunikacionih usluga (Overena kopija)
 • Licenca za rad koju izdaje MUP, za kompanije za privatno obezbeđenje (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata- Naknada za upotrebu radio frekvencija - U zavisnosti od konfiguracije mreže, a u skladu sa pravilnikom, najmanje 75 EUR Bankarski transfer1000450000000273

Forma nije pronadjena