CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat za savetnike i ruralni razvoj

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Cilj: Svrha ove procedure je legalizovati savjetnike za poljoprivredu i ruralni razvoj za obavljanje savjetodavnih usluga za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Opis: Za obavljanje savetodavnih usluga za poljoprivredu i ruralni razvoj, osoba mora zatražiti sertifikaciju na Odsjeku za savjetodavne i tehnicke usluge. Na godišnjem nivou, Ministarstvo izdaje javni poziv za prijave za sertifikovanje kandidata koji ce pružati savetodavne usluge iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Oglas iz stava 1 ovog clana ce biti objavljen u najmanje dva (2) dnevna lista i na internet stranici Ministarstva. Komisiju za procenu i sertifikovanje savetnika cini pet 5 clanova. Oni ce ispitati dokumentaciju i obavestiti podnosioca prijave pisanim putem o ispunjenju kriterijuma i obuci u cilju sertifikovanja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja.

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime, datum rođenja;
  • Adresa/ Telefon/ elektronska pošta Lični broj;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • lične karte; (Overena kopija)
  • Uverenje o stručnoj spremi; (Kopija)
  • Dokaz o radnom iskustvu; (Originalna)
  • Dokaz da se protiv lica trenutno ne vodi krivična istraga i da lice nije osuđivano za krivično delo; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata50 EURBankarski transfer

Forma nije pronadjena