CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za vršenje poštanskih usluga

Regulatorni Autoritet za Elektronske i Postanske Komunikacije, Odeljenje poštanske službe

Cilj: Poštanske usluge mogu pružati fizicka ili pravna lica koja imaju dozvolu RAEPC za vršenje poštanskih usluga. Ovaj postupak utice na regulisanje tržišta, nediskriminaciju, stvaranje uslova za fer konkurenciju, zaštitu interesa potrošaca i operatere poštanskih usluga, itd.

Opis: Fizicko ili pravno lice, odnosno ovlašceno lice, dostavlja punu prijavu, zajedno sa svom pratecom dokumentacijom koja je neophodna za dobijanje dozvole za poštanske operatere. Nakon što podnosilac prijave dostavi prijavni obrazac i dokumentaciju, RAEPC osniva komisiju koja vrši proveru ispunjavanja svih uslova za dobijanje dozvole za vršenje poštanskih usluga. Nakon preporuke komisije, Upravni odbor RAEPC donosi odluku o izdavanju dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Dozvola se izdaje na 10-godišnji period, uz mogucnost obnavljanja

Antihemiski organ: Sud je nadležan.

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • - Datum podnošenja prijave, naziv entiteta/preduzeća, broj registracije preduzeća i fiskalni br
 • - Adresa kompanije
 • - podaci o odgovornom licu, lični br, br. telefona, faks, adresa
 • - opis predloženih aktivnosti
 • - tip odobrenja za koje se podnosi prijava
 • - primenljivi tehnički standardi
 • - dodatni podaci

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • 1. Prijava (Originalna)
 • 2. Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću (Originalna)
 • 3. Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • 4. Uverenje iz suda da nema nikakvih zakonskih prepreka vršenju poštanskih aktivnosti (Originalna)
 • 5. Biznis plan sa detaljima (Originalna)
 • 6. kadrovske informacije (Za pogled)
 • 7. Podaci o tehničkim i tehnološkim kapacitetima, prevoz vozila (Za pogled)
 • 8. radni prostor i magacin (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata - 50 Euro aplikacije - Domace usluge (V); Domace i medunarodne usluge (V/N) - V = 1000 evra; V/N =1500 evra Bankarski transfer

Forma nije pronadjena