CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za trgovca robe sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je utvrdivanje ovlašcenog trgovca robe sa akcizom. Ovaj postupak vodi Carina Kosova.

Opis: Zahtjev operatora se dostavlja upravnom uredu za protokol Carine Kosova i prihvac´en od strane Sektora za ekonomski uticaj, popunjen sa potrebnim dokumentima, pregledan u zakonskom roku, a onda ovlašcenje potpisuje generalni direktor Carina Kosova

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema vremenskog ogranicenja

Antihemiski organ: Carine Kosova

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Podnosilac prijave
 • Tip zahteva
 • Upotreba proizvoda sa akcizom
 • Objekat prijema robe
 • Bezbednost
 • Roba sa akcizom koja će biti deo ovlašćenja
 • Mesto i tip evidencije
 • Datum podnošenja inventara robe
 • Podaci o banci
 • Deklaracija
 • Ovlašćenje

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Podaci o preduzeću, uključujući i kratak istorijat preduzeća i ekonomsku opravdanost pokretanja carinskog postupka. Pored ostalog, ovaj dokument mora sadržati: - Pun naziv preduzeća; - Ime i prezime vlasnika; - Kopiju lične karte vlasnika; - Listu ovlašćenih lica preduzeća; - Potpis ovlašćenih lica preduzeća; - Punu adresu preduzeća; - Druge adrese filijala preduzeća; - Ukupan broj zaposlenih; - Organizacionu strukturu preduzeća; - Relevantne informacije o porodičnim odnosima između zaposlenih u preduzeću; - Shematski prikaz lokacije preduzeća. - Norme proizvodnje - Bankarsku garanciju u iznosu obaveza za robu koja će biti predmet postupka (original); - Kopiju plana i posedovnog lista, uz potvrdu opštinskog katastra (kopija). (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena