CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za vanjsku preradu

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Cilj: Svrha ovog postupka je oslobadjanje od uvoznih dažbina iz drugih zemalja te robe koja se proizvodi od domacih dobara koji su prethodno izvezeni. Ovo omogucava preduzecima da koriste najniže cene rada van Kosova, a istovremeno podsticu upotrebu domacih sirovina za preradu gotovih proizvoda. Roba se takode može privremeno izvoziti kako bi se podvrgnut onim procesima koji nisu na raspolaganju na Kosovu. Ovaj postupak takode omogucava da se neispravna roba vraca u inostranstvo da bi se popravila ili zamenila ekvivalentnom robom u okviru Standardni sistem razmene (SKS).

Opis: Prijava se podnosi administrativnoj kancelariji za protokol, prihvacena od strane Sektora za postupke i ovlaštenja, koja se nakon toga popunjava potrebnim dokumentima, razmatra u zakonskom roku. Ovlašcenje potpisuje direktor poreza i postupaka za akcize, Carina Kosova.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 -3 godina

Antihemiski organ: Carine Kosova

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Sistem gde je smeštena klasifikovana roba
 • Period važenja ovlašćenja (datum za koji biste hteli da bude početni datum važenja ovlašćenja, kao i datum isteka ovlašćenja)
 • Roba koja će biti predmet postupka za obradu u inostranstvu (carinska šifra, opis, količina, vrednost)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Lista preduzeća sa Kosova (dobavljači i potrošači) sa kojima se očekuje saradnja (Overena kopija)
 • Podaci o preduzeću, uključujući i kratku istoriju preduzeća/nevladine organizacije, kao i ekonomsku opravdanost takvog postupka. (Overena kopija)
 • Lista preduzeća sa Kosova (dobavljači i potrošači) sa kojima se očekuje saradnja (Originalna)
 • Dokaz o izmirenim obavezama prema PUK (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija (Overena kopija)
 • Kopija plana i posedovnog lista, uz potvrdu opštinskog katastra (Overena kopija)
 • Roba mora biti takva kako bi se lako mogla identifikovati, bilo da se nalazi u završnom obliku ili u delovima u skladu sa normativima (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena