CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat za miniranje

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Cilj: Svrha ove procedure je dobijanje licence za miniranje za lica koja žele da se bave svojom profesijom.

Opis: Fizicka lica moraju ispuniti posebne obrasce i priložiti neophodnu dokumentaciju u skladu sa ovim obrascem.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 15 dana

Antihemiski organ: Nezavisna komisija za rudnike i minerale

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Identifikacioni dokument
 • CV

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Lice koje želi da dobije pravo obavljanja radova mora imati najmanje srednju stručnu spremu i trogodišnje radno iskustvo gde je korišćen tehnološki proces miniranja; (Originalna)
 • Uverenje o položenoj teorijskoj i praktičnoj obuci za obavljanje posla (Originalna)
 • Lice koje traži sertifikat bi trebalo da je starosti između 22 i 45 godina, dok ta granica za lica koja su aktivna u rudnicima iznosi 55 godina (Originalna)
 • Moraju imati uverenje o sistematskom pregledu koje ne sme biti starije od 6 (šest) meseci, pošto je to periodičan pregled; (Originalna)
 • Lice mora imati uverenje da je radilo na opasnim radnim mestima, poput onih pomenutih u tački II; (Originalna)
 • Lice mora imati dokaz da je pomagalo pri izvođenju najmanje 30 miniranja u dotičnom rudniku; (Originalna)
 • Mora ima uverenje o položenom kursu pružanja prve pomoći (Originalna)
 • Mora imati lične isprave (kopija lične karte) (Originalna)
 • Mora dostaviti uverenje da protiv lica nije pokrenuta istraga pred bilo kojim sudom (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata35

Forma nije pronadjena