CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për zbatimin e hulumtimeve shkencore në natyrë

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi shkencor bio-mjeksor, riprodhimi ose përmirësimi i llojeve që do të rriste përfitimet për ruajtjen e natyrës si dhe ka poashtu qëllime arsimore.

Opis: Pala plotëson formularin, ku janë të parapara informatat dhe dokumentacioni i nevojshëm për paraqitësin e kërkesës. Pala parashtron kërkesën e cila shqyrtohet në Departamentin e Mbrojtjes së Mjedisit, dhe Ujërave pastaj Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor përmes një vendimi lëshon apo refuzon dhënien e lejes palës, në të cilën përcaktohen kushtet të cilave pala duhet t’u përmbahet gjatë realizimit të hulumtimeve shkencore në natyrë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 vit

Antihemiski organ: Komisioni për ankesa pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Kërkesë për pëlqim, leje, licencë, certifikatë dhe vërtetim të paraparë me legjislacionin për mbrojtjen e natyrës
 • Dy rekomandime nga institucioni shkencor për të cilin personi fizik kryen hulumtimin, në rast se aplikuesi është person fizik
 • Plani i punës, metodologjia e hulumtimit
 • Informata për anëtarët e ekipit për hulumtimin shkencor (duke përfshirë thirrjen akademike dhe vendin e punës)
 • Informata për specializimet, ekspertizën dhe hulumtimet e deritanishme të zbatuara nga ana e personit juridik ose antarëve të ekipit
 • Lejet e marra më parë për hulumtime në natyrë dhe numri i protokolit
 • Fletëpagesa
 • Obligohet poseduesi i kësaj Leje që me rezultatet e hulumtimit ta njoftoj Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor në afat prej 30 ditësh nga dita e përfundimit të hulumtimit në natyrë

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa me shkrim (Origjinal)
 • Dokumentacioni i kërkuar në formular (Origjinal)
 • Metodologjia e punës (Per shikim)
 • Afati kohor i kërkesës për zbatimin e hulumtimeve në natyrë (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa15 EuroTransfer bankar1000400070002120