CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Registracija objekata poslovnih subjekata sa hranom životinjskog porekla

Agencija za hranu i veterinarstvo, Odsek za javno zdravlje

Cilj: Registracija se obavlja za preduzeca koja se bave hranom životinjskog porekla koja, na osnovu procene rizika prirode hrane (meda) faze aktivnosti. proizvodnih kapaciteta i puštanja u promet, predstavljaju nizak rizik po javno zdravlje. To posebno važi za primarna proizvodna postrojenja (farme mleka, farme mesa, itd.), tj. gde je hrana još uvek sirova i gde mora proci kroz više faza prerade. Ovaj postupak se takode obavlja za postrojenja i maloprodaju pre svega u vidu sveže hrane gde je rok upotrebe kratak i gde se prodaja obavlja direktno sa krajnjim potrošacem (poput mesara, proizvodaca mleka koji prodaju mleko u prodavnicama, proizvodacima meda, itd.). Registracija podrazumeva: 1. Postrojenja za primarnu proizvodnju hrane životinjskog porekla; 2. Postrojenja koja se koriste kao privatni stambeni prostor, gde se hrana životinjskog porekla redovno priprema za stavljanje u promet; 3. Postrojenja gde se obavlja skladištenje hrane životinjskog porekla, a za koje nisu potrebni uslovi kontrolisane temperature; 4. Mlecne otkupne stanice od strane dva ili više proizvodaca, koji snabdevaju samo jedno licencirano postrojenje za preradu mleka i mlecnih proizvoda; 5. Postrojenja za punjenje i pakovanje meda i drugih pcelinjih proizvoda; 6. Privredni subjekt koji se bavi prevozom hrane životinjskog porekla, odnosno prevozna sredstva.

Opis: Operateri i preduzeca koja se bave hranom životinjskog porekla su u obavezi da podnesu zahtev za registraciju rada doticnog postrojenja pri Direkciji za javno zdravlje u roku od 30 dana pre stavljanja hrane u promet, u skladu sa aneksom 1 uredbe br. 18/2016 o registraciji i davanju odobrenja privrednim subjektima koji se bave hranom U skladu sa zahtevom koji podnosi privredni subjekt koji se bavi hranom, Direkcija za javno zdravlje upisuje doticno postrojenje u registar. Glavni izvršni službenik donosi odluku o upisu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nije odredeno.

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv lica
  • Adresa lica;
  • Broj u privrednom registru lica;
  • Naziv, lokacija postrojenja, mesto, regija, ulica i poštanski broj;
  • Odgovorno lice za proizvodnju hrane u postrojenju;
  • Ime i prezime/radno mesto;
  • Telefon i adresa elektronske pošte;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
  • Identifikacioni dokument (kopija); (Overena kopija)
  • Dokaz o uplati za registraciju; (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata25 EURBankarski transfer

Forma nije pronadjena