CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Gradjevinska dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odeljenje za Prostorno Planiranje, Stambene i Izgardnji

Cilj: Svrha ove procedure je da se osigura da su zgrade bezbedne i da se pridržavaju Plana o izgradnji. Gradjevinska dozvola osigurana da je Vaša zgrada izgradena na pravom mestu. Dozvola takode poboljšava kvalitet života svih gradana i štiti poljoprivredno zemljište i prirodne resurse, a takode omogucava implementaciju dokumenata o prostornom planiranju, Ministarstvo je odgovorno za izdavanje gradjevinskih dozvola za gradjevinske projekte na sledeci nacin: 1. visoke brane i rezervoari vode, jalovina iz rudnika ili pepeo za koji je neophodno tehnicko održavanje; 2. nuklearna postrojenja i druga postrojenja koja se koriste za proizvodnju materijala za nuklearno gorivo, radioizotopa, radijacije, deponije radioaktivnog otpada u svrhe naucnih istraživanja; 3. postrojenja za preradu nafte i gasa, naftovodi/gasovodi i medunarodni nafotovdi/gasovodi i autoputevi, naftovodi/gasovodi i pritisak cevi u istima koji prevazilazi šesnaest (16) bara ukoliko prolazi kroz dve (2) opštine, gas iz deponija i gorivo iz deponija kapaciteta preko pet stotina (500) tona, cevovodi vruce vode i regionalno vodosnabdevanje, postrojenja za proizvodnju biodizela; 4. osnovna postrojenja industrije za preradu hemikalija, crna i obojena metalurgija, postrojenja za preradu kože i vune, postrojenja za preradu gume, postrojenja za proizvodnju celuloze i papira i postrojenja za preradu sirovih materijala iz nemetalicnih minerala, pored postrojenja za primarnu preradu dragog kamenja i drugog kamenja u skladu sa pravilima koje odreduje lista projekata za koje je neophodna procena uticaja na životnu sredinu; 5. stadijumi za deset hiljada (10.000) i više gledalaca, silosi kapaciteta od preko deset hiljada (10.000) m³, kazneno-popravne ustanove; 6. hidroelektrane i termoelektrane sa branama od deset (10) MW i više, elektrane sa deset (10) i više MW i elektrane sa grejnim efektom od deset (10) i više MW i dalekovodi i transformatorske stanice od sto deset (110) i više KV; 7. meduregionalna i regionalna postrojenja za vodosnabdevanje i kanalizaciju, postrojenja za pripremu pijace vode kapaciteta od preko cetiri stotine (400) l/s i postrojenja za precišcavanje kanalizacije u naseljima sa preko petnaest hiljada (15.000) stanovnika ili kapaciteta cetrdeset (40) l/s; 8. radovi na zaštiti od dubokih voda u urbanim i ruralnim oblastima površine tri stotine (300) i više hektara; 9. objekti od posebne kulturne vrednosti, objekti kulturne vrednosti koje su upisane u globalnu listu kulturnog i prirodnog nasleda, objekti u zašticenim oblastima u skladu sa Zakonom o kulturnom nasledu, postrojenja u granicama nacionalnih parkova, osim porodicnih kuca, ekonomskih i poljoprivrednih objekata i njihove infrastrukture kada se grade u selu; 10. postrojenje za preradu bezopasnog otpada, korišcenjem spaljivanja ili hemijskim tretmanom kapaciteta preko sedamdeset (70) tona po danu; 11. postrojenja za precišcavanje opasnog otpada spaljivanjem, termickim metodama i/ili fizickim, hemijski i fizicko-hemijski tretman i centralna deponija i/ili deponije opasnog otpada; 12. aerodromi; 13. putnicke luke i terminali; 14. državni putevi prvog i drugog reda, postrojenja za radove na putu i ulaz/izlaz ovih puteva i granicnih prelaza; 15. Javna železnicka infrastruktura, kao i povezivanje iste na podzemnu železnicu; 16. telekomunikacije, kao i mrežna postrojenja, sistemi ili oprema koja je od medunarodnog znacaja i autoputevi, kao i autoputevi koji su izgradeni na podrucju dve ili više opština; 17. regionalne deponije ili smetlišta za odlaganje bezopasnog otpada za oblasti gde živi preko dvesta hiljada (200.000) ljudi; 18. postrojenja za proizvodnju energije iz izvora obnovljive energije snage deset ili više (10) MW, kao i postrojenja za proizvodnju iz kombinovanih izvora

Opis: Prijava za plan izgradnje i izdavanje dozvole za gradnju III kategorije (visoko rizicne zgrade i zgrade u državnom interesu) je u nadležnosti Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja. Nakon podnošenja popunjene prijave za izdavanje gradevinske dozvole, podnosiocu prijave se daje obaveštenje o vrednosti administrativnog poreza za dozvole za izgradnju. U roku od 5 dana, podnosilac prijave mora priložiti dokaz o uplati. Nakon ovoga, postojace period od 45 dana do kada je Ministarstvo u obavezi da izda odluku o gradevinskoj dozvoli. Procedura za produženje gradevinske dozvole je ista.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina (period produžetka je 1 godina)

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Lični podaci podnosioca prijave
 • Detalji o gradilištu
 • Tim za izradu projekta i izgradnju
 • Detalji izgradnje
 • Opis gradjevinskih radova
 • Detalji o infrastrukturi
 • Posebni uslovi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 do 45 dana

Potrebna dokumentacija

 • Saglasnost za konverziju poljoprivrednog u gradevinsko zemljište (Overena kopija)
 • Uverenje nepokretne imovine i kopija plana (Originalna)
 • Saglasnosti - odobrenja za povezivanje na tehničku infrastrukturu (ako je neophodno) (Overena kopija)
 • Saglasnost za gradevinske radove na podrucju oblasti od kulturnog značaja (ako je neophodno) (Overena kopija)
 • Saglasnost o protivpožarnoj zaštiti teničke dokumentacije (ako je izgraden objekat) (Overena kopija)
 • Administrativni pravni akt (odluka) koja navodi uslove izgradnje (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataZa objekte koji se zaracunavaju u kvadratnim metrima, vrednost koju je odredilo Ministarstvo 2013. godine, u skladu sa odlukom br. 043/2013 iznosi: 3,08 €/m2;(ova formula se primenjuje kada vrednost projekta ne prelazi 2 miliona evra) Za objekte koji se ne zaracunavaju u kvadratnim metrima, formula izracunavanja naknade je sledeca: - za projekte gde je vrednost investicije = 2 miliona evra: 0,005•X+2300; Za projekte gde je vrednost investicije veca od 2 miliona evra: 0,0008•X+20000 (gde X predstavlja vrednost projekta) Ova formula se primenjuje kada vrednost projekta prevazilazi 2 miliona evra) Bankarski transfer 1000 4000 7000 2120

Forma nije pronadjena