CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Lejen për ndërhyrjet dhe punët në rezervatin strikt, zonën e veçantë, parkun kombëtar, parkun e natyrës dhe monumentin e natyrës

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i rregullativës ligjore për themelimin e rrjetit ekologjik "natura 2000", për garantimin e mbrojtjes së natyrës.

Opis: Kjo leje lëshohet me një akt (shkresë) nga Ministria në bazë të kërkesës së parashtruar nga pala e cila, e cila shqyrtohet në Departamentin Mbrojtjes së Mjedisit, pastaj Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor përmes vendimit e lëshon ose refuzon dhënien e lejes.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nuk është e përcaktuar ende

Antihemiski organ: Nuk është e përcaktuar ende

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Emri i ndërmarrjes, adresa, selia, nr. fiskal, nr. i telefonit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Nuk është e përcaktuar ende

Potrebna dokumentacija

  • Kërkesa me shkrim (Origjinal)
  • Studimi i vlerësimit të ndikimit (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa100 EuroTransfer bankar1000400070002120